Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2238(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0204/2015

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0264

Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - Страсбург

15. Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * - Инициатива за зелена заетост (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0205/2015)

Доклад относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места [2014/2238(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea и Jean Lambert представиха докладите.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Eleonora Evi (докладчик по становището на комисията ENVI), Monika Vana (докладчик по становището на комисията FEMM), Georges Bach, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon и Guillaume Balas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke и Davor Škrlec.

Изказаха се: Marianne Thyssen, Laura Agea и Jean Lambert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.10 от протокола от 8.7.2015 г и точка 4.13 от протокола от 8.7.2015 г.

Правна информация