Показалец 
Протокол
PDF 258kWORD 190k
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Програма на дейностите на люксембургското председателство (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет (25-26 юни 2015 г.) и от срещата на високо равнище на ЕС (7 юли 2015 г.) и настоящото положение в Гърция (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (гласуване)
  4.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.4.Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.5.Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.6.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)
  4.7.Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (гласуване)
  4.8.Морски лица ***I (гласуване)
  4.9.Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.10.Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * (гласуване)
  4.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (гласуване)
  4.12.Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (гласуване)
  4.13.Инициатива за зелена заетост (гласуване)
  4.14.Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Неотдавнашни терористични нападения (разискване)
 10.Подкрепа на ЕС за Тунис (разискване)
 11.Бъдещите отношения между ЕС и Куба (разискване)
 12.Положението в Йемен (разискване)
 13.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)
 14.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)
 15.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (разискване)
 16.Преглед на европейската политика за съседство (разискване)
 17.Трансфер на бюджетни кредити
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.40 ч.


2. Програма на дейностите на люксембургското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Програма на дейностите на люксембургското председателство (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Frank Engel, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, и Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Xavier Bettel.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


3. Заключения от заседанието на Европейския съвет (25-26 юни 2015 г.) и от срещата на високо равнище на ЕС (7 юли 2015 г.) и настоящото положение в Гърция (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет (25-26 юни 2015 г.) и от срещата на високо равнище на ЕС (7 юли 2015 г.) и настоящото положение в Гърция (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Alexis Tsipras (министър-председател на Гърция).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall и Peter Lundgren.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Николай Бареков, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Илияна Йотова и Sylvie Guillaume.

Изказа се Fabio Massimo Castaldo по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo и Ruža Tomašić.

Изказа се Sofia Sakorafa по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“).

Изказаха се: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker и Donald Tusk.

Разискването приключи.


4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Ivo Vajgl, относно намесата на израелските военни сили в Газа на 8 юли 2014 г., Ulrike Lunacek, относно поведението на Janusz Korwin-Mikke и неговото изказване, направено вчера, по време на устните обяснения на вот, което тя счита за неприемливо (точка 6 от протокола от 7.7.2015 г) (председателят потвърди, че ще бъдат приети съответните мерки) и Tiziana Beghin относно изменение 117 към доклада на Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите [2014/2228(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0252)

Изказвания

Yannick Jadot относно изменение 117 и реда на гласуване на измененията. Председателят обясни причините за неговото решение и поиска съгласието на Парламента за подлагане на изменение 117 на гласуване в съответствие с член 174, параграф 4 от Правилника за дейността.

Чрез електронно гласуване (448 за, 247 против, 11 въздържали се) Парламентът приема измемение 117 да бъде подложено на гласуване.

Eleonora Forenza относно провеждането на гласуването, Reinhard Bütikofer относно реда на гласуване на измененията (председателят припомни в тази връзка разпоредбите на член 22 и член 174, параграф 3 от Правилника за дейността) и Tiziana Beghin, преди окончателното гласуване относно изменение 40.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


4.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0253)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.3. Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0189/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0254)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.4. Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0255)

Парламентът дава съгласието си за подновяване на споразумението.


4.5. Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0256)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.6. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


4.7. Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0258)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0258)

Изказвания

Ivo Belet (докладчик), преди гласуването.


4.8. Морски лица ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0259)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0259)


4.9. Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“, и за регулирането на участието на Конфедерация Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“ [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0260)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.10. Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-0205/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0261)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0261)


4.11. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Финландия — EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0262)


4.12. Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (гласуване)

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г. [2015/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0263)


4.13. Инициатива за зелена заетост (гласуване)

Доклад относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места [2014/2238(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0264)


4.14. Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (гласуване)

Доклад относно избягването и укриването на данъци като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се страни [2015/2058(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0265)


5. Обяснениe на вот

Обясненията на вот във връзка с гласуванията днес ще бъдат представени по време на пленарното заседание утре, четвъртък, 9 юли 2015 г..


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 15.00 ч., беше възобновено в 15.10 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики и Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на регистрирането на тези практики в регистрите на лозаро-винарския сектор (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2015 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


9. Неотдавнашни терористични нападения (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотдавнашни терористични нападения (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Roberta Metsola, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Karol Karski и Kristina Winberg, и Lampros Fountoulis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kinga Gál и Doru-Claudian Frunzulică.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Илхан Кючюк и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


10. Подкрепа на ЕС за Тунис (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Подкрепа на ЕС за Тунис (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill и Inés Ayala Sender.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


11. Бъдещите отношения между ЕС и Куба (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Бъдещите отношения между ЕС и Куба (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel и Pavel Telička.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon и Michael Gahler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná и Igor Šoltes.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


12. Положението в Йемен (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Йемен (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Michèle Alliot-Marie, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 9.7.2015 г.


13. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Илхан Кючюк, Josef Weidenholzer и Beatrix von Storch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott и Csaba Sógor.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


14. Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (2015/2685(RSP))

Председателят съобщи, че групата S&D е представила искане за отлагане на разискването, обявено за днес, в съответствие с член 190, параграф 1 от Правилника за дейността (вж. точка 13 от протокола от 7.7.2015 г).

Изказаха се: Victor Boştinaru, за да обоснове искането, Cristian Dan Preda, в подкрепа на искането, и Martina Anderson, против искането.

С електронно гласуване (78 - гласа „за“ 44- гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Така, разискването е отложено за следваща месечна сесия.


15. Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (разискване)

Доклад относно предизвикателствата, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективите за политическа стабилност [2014/2229(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Aymeric Chauprade, от името на групата ENF, Tunne Kelam, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Javi López, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Андрей Ковачев, Ангел Джамбазки и Arnaud Danjean.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke и Ivo Vajgl.

Изказаха се: Johannes Hahn и Vincent Peillon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.7 от протокола от 9.7.2015 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути)


16. Преглед на европейската политика за съседство (разискване)

Доклад относно прегледа на европейската политика за съседство [2015/2002(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ангел Джамбазки, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni и Андрей Ковачев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić и Notis Marias.

Изказаха се: Johannes Hahn и Eduard Kukan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.8 от протокола от 9.7.2015 г.


17. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри проекта, пресдставен от Европейския надзорен орган по защита на данните относно трансфера на бюджетни кредити 1/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 15/2015, DEC 18/2015 и DEC 19/2015.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 18/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 14/2015 - Раздел III – Комисия.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 563.528/OJJE).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.55 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Правна информация