Indeks 
Protokol
PDF 238kWORD 161k
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (afstemning)
  4.2.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.3.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.4.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.5.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.6.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)
  4.7.Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF ***I (afstemning)
  4.8.Søfarende ***I (afstemning)
  4.9.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.10.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  4.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom) (afstemning)
  4.12.Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (afstemning)
  4.13.Grønt beskæftigelsesinitiativ (afstemning)
  4.14.Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.De seneste terrorangreb (forhandling)
 10.EU-støtte til Tunesien (forhandling)
 11.Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (forhandling)
 12.Situationen i Yemen (forhandling)
 13.Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (forhandling)
 14.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 15.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (forhandling)
 16.Revision af den europæiske naboskabspolitik (forhandling)
 17.Bevillingsoverførsler
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.40.


2. Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Frank Engel for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen og Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen og Krisztina Morvai, løsgænger.

Talere: Jean-Claude Juncker og Xavier Bettel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


3. Konklusioner fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Alexis Tsipras (Grækenlands premierminister).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, og Herbert Reul.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall og Peter Lundgren.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova og Sylvie Guillaume.

Indlæg af Fabio Massimo Castaldo om catch-the-eye-proceduren.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo og Ruža Tomašić.

Indlæg af Sofia Sakorafa om catch-the-eye-proceduren.

Talere: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere: Ivo Vajgl om de israelske styrkers intervention i Gaza den 8. juli 2014, Ulrike Lunacek, om Janusz Korwin-Mikkes opførsel og bemærkninger den foregående dag – som hun fandt uacceptable – i forbindelse med de mundtlige stemmeforklaringer (punkt 6 i protokollen af 7.7.2015) (formanden bekræftede, at der ville blive vedtaget passende foranstaltninger) og Tiziana Beghin, om ændringsforslag 117 til betænkning af Bernd Lange (A8-0175/2015).


4.1. Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) [2014/2228(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0252)

Indlæg

- Yannick Jadot om ændringsforslag 117 og afstemningsrækkefølgen for ændringsforslagene. Formanden forklarede baggrunden for sin afgørelse og anmodede, jf. forretningsordenens artikel 174, stk. 4, om Parlamentets samtykke til at sætte ændringsforslag 117 under afstemning.

Parlamentet godtog ved VE (448 for, 247 imod, 11 hverken/eller) at sætte ændringsforslag 117 under afstemning.

- Eleonora Forenza om afviklingen af afstemningen, Reinhard Bütikofer om afstemningsrækkefølgen for ændringsforslagene (formanden mindede i den forbindelse om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 22 og 174, stk. 4) og Tiziana Beghin, inden den endelige afstemning, om ændringsforslag 40.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand


4.2. Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0253)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.3. Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0189/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0254)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.4. Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0255)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.


4.5. Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0256)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.6. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


4.7. Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0258)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0258)

Indlæg

Ivo Belet (ordfører), inden afstemningen.


4.8. Søfarende ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0259)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0259)


4.9. Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0260)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.10. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0261)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0261)


4.11. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning fra Finland – EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0262)


4.12. Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (afstemning)

Betænkning om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2016-budgetforslaget [2015/2074(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0263)


4.13. Grønt beskæftigelsesinitiativ (afstemning)

Betænkning om Grønt beskæftigelsesinitiativ: Udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi [2014/2238(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0264)


4.14. Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (afstemning)

Betænkning om skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer for regeringsførelse, social beskyttelse og udvikling i udviklingslandene [2015/2058(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0265)


5. Stemmeforklaringer

Stemmeforklaringer vedrørende dagens afstemninger ville blive fremsat under mødet den kommende dag, torsdag den 9. juli 2015.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 15.00 og genoptaget kl. 15.10)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI


9. De seneste terrorangreb (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: De seneste terrorangreb (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Paul Nuttall for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Roberta Metsola, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski og Kristina Winberg, og Lampros Fountoulis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Kinga Gál og Doru-Claudian Frunzulică.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. EU-støtte til Tunesien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-støtte til Tunesien (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel og Pavel Telička.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon og Michael Gahler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná og Igor Šoltes.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Situationen i Yemen (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michèle Alliot-Marie for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Izaskun Bilbao Barandica.

Indlæg af Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 9.7.2015.


13. Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer og Beatrix von Storch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott og Csaba Sógor.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))

Formanden meddelte, at S&D-Gruppen den foregående dag jf. forretningsordenens artikel 190, stk. 1, havde stillet forslag om, at forhandlingen udsattes (se punkt 13 i protokollen af 7.7.2015).

Talere: Victor Boştinaru, der begrundede anmodningen, Cristian Dan Preda, der talte for anmodningen, og Martina Anderson, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (78 for, 44 imod, 1 hverken/eller).

Forhandlingen udsattes således til en senere mødeperiode.


15. De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (forhandling)

Betænkning om de sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet [2014/2229(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon forelagde betænkningen.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Aymeric Chauprade for ENF-Gruppen, Tunne Kelam, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Javi López, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki og Arnaud Danjean.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke og Ivo Vajgl.

Talere: Johannes Hahn og Vincent Peillon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.7 i protokollen af 9.7.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


16. Revision af den europæiske naboskabspolitik (forhandling)

Betænkning om revision af den europæiske naboskabspolitik [2015/2002(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan forelagde betænkningen.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni og Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić og Notis Marias.

Talere: Johannes Hahn og Eduard Kukan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.8 i protokollen af 9.7.2015.


17. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet at godkende Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses forslag til bevillingsoverførsel 1/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 15/2015, DEC 18/2015 og DEC 19/2015.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt overførselsforslag DEC 18/2015 - Sektion III – Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt overførselsforslag DEC 14/2015 - Sektion III – Kommissionen.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 563.528/OJJE).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisk meddelelse