Indekss 
Protokols
PDF 235kWORD 185k
Trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Luksemburgas prezidentūras darba programma (debates)
 3.2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes un 2015. gada 7. jūlija Eurosamita secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (balsošana)
  4.2.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.3.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.4.Sadarbība ar Indiju zinātnes un tehnoloģijas jautājumos — nolīguma pagarināšana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.5.Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Fēru Salām — "Apvārsnis 2020" *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.6.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (balsošana)
  4.7.Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve ***I (balsošana)
  4.8.Jūrnieki ***I (balsošana)
  4.9.Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Šveici — "Apvārsnis 2020" un ITER pasākumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  4.10.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  4.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom (balsošana)
  4.12.2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)
  4.13.Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva (balsošana)
  4.14.Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 9.Nesenie teroristu uzbrukumi (debates)
 10.ES atbalsts Tunisijai (debates)
 11.ES un Kubas turpmākās attiecības (debates)
 12.Stāvoklis Jemenā (debates)
 13.Ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2014. gadā (debates)
 14.ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (debates)
 15.Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (debates)
 16.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (debates)
 17.Apropriāciju pārvietojumi
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.40.


2. Luksemburgas prezidentūras darba programma (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Luksemburgas prezidentūras darba programma (2015/2718(RSP)).

Xavier Bettel (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Xavier Bettel.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


3. 2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes un 2015. gada 7. jūlija Eurosamita secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojums: 2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes un 2015. gada 7. jūlija Eurosamita secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā (2015/2719(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Alexis Tsipras (Grieķijas premjerminstrs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts un Herbert Reul.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall un Peter Lundgren.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova un Sylvie Guillaume.

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo – par brīvā mikrofona procedūru.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo un Ruža Tomašić.

Uzstājās Sofia Sakorafa – par brīvā mikrofona procedūru.

Uzstājās Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Ivo Vajgl – par Izraēlas bruņoto spēku intervenci Gazā 2014. gada 8. jūlijā, Ulrike Lunacek – par, viņasprāt, nepieņemamo Janusz Korwin-Mikke uzvedību un izteikumiem iepriekšējā dienā mutisko balsojuma skaidrojumu laikā (7.7.2015. protokola 6. punkts) (sēdes vadītājs apstiprināja, ka tiks veikti attiecīgi pasākumi) un Tiziana Beghin – par grozījumu Nr. 117 Bernd Lange ziņojumā (A8-0175/2015).


4.1. Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) [2014/2228(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A8-0175/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0252).

Uzstāšanās

- Yannick Jadot – par grozījumu Nr. 117 un balsošanas secību attiecībā uz grozījumiem. Sēdes vadītājs paskaidroja sava lēmuma iemeslus un prasīja Parlamenta piekrišanu tam, lai grozījumu Nr. 117 nodotu balsošanai saskaņā ar Reglamenta 174. panta 4. punktu.

Balsojot elektroniski (448 par, 247 pret, 11 atturas), Parlaments piekrita grozījumu Nr. 117 nodot balsošanai.

- Eleonora Forenza – par balsošanas vadīšanu, Reinhard Bütikofer – par balsošanas secību attiecībā uz grozījumiem (sēdes vadītājs šajā sakarībā atgādināja Reglamenta 22. pantu un 174. panta 3. punktu) un Tiziana Beghin pirms galīgās balsošanas – par grozījumu Nr. 40.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks


4.2. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ivo Vajgl (A8-0188/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0253).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.3. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0189/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0254).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.4. Sadarbība ar Indiju zinātnes un tehnoloģijas jautājumos — nolīguma pagarināšana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0179/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0255).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


4.5. Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Fēru Salām — "Apvārsnis 2020" *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam "Apvārsnis 2020" [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0180/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0256).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.6. Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0257).

Sergio Gaetano Cofferati (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


4.7. Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ivo Belet (A8-0029/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0258).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0258).

Uzstāšanās

Ivo Belet (referents) – pirms balsošanas.


4.8. Jūrnieki ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0259).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0259).


4.9. Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Šveici — "Apvārsnis 2020" un ITER pasākumi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko Šveices Konfederācija pievienojas pētniecības un inovācijas pamatprogrammai "Apvārsnis 2020" un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai, kura papildina "Apvārsni 2020", un kas reglamentē Šveices Konfederācijas dalību ITER pasākumos, kurus īsteno “Kodolsintēze enerģijas ieguvei” [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0181/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0260).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.10. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Laura Agea (A8-0205/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0261).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0261).


4.11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0262).


4.12. 2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)

Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu [2015/2074(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0263).


4.13. Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva (balsošana)

Ziņojums par videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīvu — darbvietu izveides potenciāla izmantošana zaļajā ekonomikā [2014/2238(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A8-0204/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0264).


4.14. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs (balsošana)

Ziņojums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs [2015/2058(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Elly Schlein (A8-0184/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0265).


5. Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas attiecas uz šīs dienas balsojumiem, tiks iesniegti nākamās dienas — ceturtdienas, 2015. gada 9. jūlija, — plenārsēdē.


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 15.00 un atsākta plkst. 15.10.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais deleģētā akta projekts.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 attiecībā uz dažām vīndarības metodēm un Regulu (EK) Nr. 436/2009 attiecībā uz minēto metožu ierakstīšanu vīna nozares reģistros (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 6. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.


9. Nesenie teroristu uzbrukumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesenie teroristu uzbrukumi (2015/2759(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Karol Karski un Kristina Winberg, un Lampros Fountoulis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Kinga Gál un Doru-Claudian Frunzulică.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


10. ES atbalsts Tunisijai (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES atbalsts Tunisijai (2015/2765(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill un Inés Ayala Sender.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


11. ES un Kubas turpmākās attiecības (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Kubas turpmākās attiecības (2015/2616(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel un Pavel Telička.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon un Michael Gahler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná un Igor Šoltes.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


12. Stāvoklis Jemenā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Jemenā (2015/2760(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michèle Alliot-Marie PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Johannes Hahn.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.6. punkts.


13. Ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2014. gadā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2014. gadā (2015/2761(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer un Beatrix von Storch.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott un Csaba Sógor.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


14. ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP)).

Sēdes vadītāja paziņoja, ka S&D grupa saskaņā ar Reglamenta 190. panta 1. punktu ir iesniegusi prasību atlikt debates, par ko tika paziņots iepriekšējā dienā (sk. 7.7.2015. protokola 13. punktu).

Uzstājās Victor Boştinaru, lai pamatotu savu pieprasījumu, Cristian Dan Preda, atbalstot šo pieprasījumu, un Martina Anderson, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (78 par, 44 pret, 1 atturas).

Līdz ar to debates tika atliktas uz kādu no nākamajām sesijām.


15. Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (debates)

Ziņojums par drošības problēmām Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzēm uz politisko stabilitāti [2014/2229(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Vincent Peillon (A8-0193/2015).

Vincent Peillon iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Aymeric Chauprade ENF grupas vārdā, Tunne Kelam, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Javi López, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki un Arnaud Danjean.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke un Ivo Vajgl.

Uzstājās Johannes Hahn un Vincent Peillon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.7. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


16. Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (debates)

Ziņojums par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu [2015/2002(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Eduard Kukan (A8-0194/2015).

Eduard Kukan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni un Andrey Kovatchev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić un Notis Marias.

Uzstājās Johannes Hahn un Eduard Kukan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.7.2015. protokola 12.8. punkts.


17. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 15/2015, DEC 18/2015 un DEC 19/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 18/2015, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 14/2015, III iedaļa — Komisija.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 563.528/OJJE).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika