Index 
Notulen
PDF 245kWORD 162k
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Activiteitenprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap (debat)
 3.Conclusies van de Europese Raad (25-26 juni 2015) en van de Eurotop (7 juli 2015) en de huidige situatie in Griekenland (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (stemming)
  4.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met India: verlenging van de overeenkomst *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Faeröer: Horizon 2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (stemming)
  4.7.Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I (stemming)
  4.8.Zeevarenden ***I (stemming)
  4.9.Wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland: Horizon 2020 en ITER-activiteiten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.10.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  4.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom (stemming)
  4.12.Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog (stemming)
  4.13.Initiatief voor groene werkgelegenheid (stemming)
  4.14.Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen in ontwikkelingslanden (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Recente terroristische aanslagen (debat)
 10.EU-steun aan Tunesië (debat)
 11.Toekomstige betrekkingen EU-Cuba (debat)
 12.De situatie in Jemen (debat)
 13.Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2014 (debat)
 14.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
 15.Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (debat)
 16.Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (debat)
 17.Kredietoverschrijvingen
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.40 uur geopend.


2. Activiteitenprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Activiteitenprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, en Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Xavier Bettel.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


3. Conclusies van de Europese Raad (25-26 juni 2015) en van de Eurotop (7 juli 2015) en de huidige situatie in Griekenland (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad (25-26 juni 2015) en van de Eurotop (7 juli 2015) en de huidige situatie in Griekenland (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras (Grieks eerste minister).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall en Peter Lundgren.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova en Sylvie Guillaume.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo over de "catch the eye"-procedure.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Sofia Sakorafa over de "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ivo Vajgl, over het optreden van het Israëlische leger in Gaza op 8 juli 2014, Ulrike Lunacek, over het door haar onaanvaardbaar geachte gedrag en de dito uitlatingen van Janusz Korwin-Mikke gisteren tijdens de mondelinge stemverklaringen (punt 6 van de notulen van 7.7.2015) (de Voorzitter verklaart dat er gepaste maatregelen zullen worden getroffen) en Tiziana Beghin, over amendement 117 op het verslag Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (stemming)

Verslag met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie betreffende de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) [2014/2228(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0252)

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot over amendement 117 en de volgorde van stemming over de amendementen. De Voorzitter legt de redenen voor zijn beslissing uit en verzoekt het Parlement, overeenkomstig artikel 174, lid 4, van het Reglement, om goedkeuring om amendement 117 in stemming te brengen.

Bij ES (448 voor, 247 tegen, 11 onthoudingen) stemt het Parlement ermee in amendement 117 in stemming te brengen.

Het woord wordt gevoerd door Eleonora Forenza, over het verloop van de stemming, Reinhard Bütikofer, over de volgorde van stemming over de amendementen (de Voorzitter wijst in dit verband op de bepalingen van artikel 22 en artikel 174, lid 3, van het Reglement) en Tiziana Beghin, vóór de eindstemming, over amendement 40.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter


4.2. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0253)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.3. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0189/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0254)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.4. Wetenschappelijke en technologische samenwerking met India: verlenging van de overeenkomst *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0255)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


4.5. Wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Faeröer: Horizon 2020 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Faeröer, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0256)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.6. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


4.7. Marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0258)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0258)

Het woord werd gevoerd door:

Ivo Belet (rapporteur), vóór de stemming.


4.8. Zeevarenden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende zeevarenden, tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0259)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0259)


4.9. Wetenschappelijke en technologische samenwerking met Zwitserland: Horizon 2020 en ITER-activiteiten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan de door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0260)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.10. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0261)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0261)


4.11. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/001 FI/Broadcom, ingediend door Finland) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0262)


4.12. Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog (stemming)

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016 [2015/2074(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0263)


4.13. Initiatief voor groene werkgelegenheid (stemming)

Verslag over het initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten [2014/2238(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0264)


4.14. Belastingontwijking en belastingontduiking als problemen in ontwikkelingslanden (stemming)

Verslag over belastingontwijking en belastingontduiking als problemen voor goed bestuur, sociale bescherming en ontwikkeling in ontwikkelingslanden [2015/2058(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0265)


5. Stemverklaringen

De stemverklaringen in verband met de stemmingen van vandaag zullen aan bod komen tijdens de vergadering van morgen, donderdag 9 juli 2015.


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 15.00 uur onderbroken en om 15.10 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat betreft bepaalde oenologische procedés en van Verordening nr. (EG) 436/2009 wat betreft de vermelding van deze procedés in de registers in de wijnsector (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2015

Verwezen naar ten principale: AGRI


9. Recente terroristische aanslagen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente terroristische aanslagen (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Karol Karski en Kristina Winberg, en Lampros Fountoulis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál en Doru-Claudian Frunzulică.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


10. EU-steun aan Tunesië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-steun aan Tunesië (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill en Inés Ayala Sender.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


11. Toekomstige betrekkingen EU-Cuba (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Toekomstige betrekkingen EU-Cuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel en Pavel Telička.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon en Michael Gahler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


12. De situatie in Jemen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Jemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michèle Alliot-Marie, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 9.7.2015.


13. Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2014 (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer en Beatrix von Storch.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


14. Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP))

De Voorzitter deelt mede dat de S&D-Fractie, zoals gisteren aangekondigd, overeenkomstig artikel 190, lid 1, van het Reglement, een verzoek heeft ingediend om de beraadslaging uit te stellen (zie punt 13 van de notulen van 7.7.2015).

Het woord wordt gevoerd door Victor Boştinaru, om het verzoek toe te lichten, Cristian Dan Preda, vóór het verzoek, en Martina Anderson, tegen dit verzoek.

Bij ES (78 voor, 44 tegen, 1 onthouding) willigt het Parlement het verzoek in.

De beraadslaging wordt derhalve uitgesteld tot een latere vergaderperiode.


15. Veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vooruitzichten voor politieke stabiliteit (debat)

Verslag over de veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit [2014/2229(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Aymeric Chauprade, namens de ENF-Fractie, Tunne Kelam, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Javi López, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki en Arnaud Danjean.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke en Ivo Vajgl.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Vincent Peillon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.7 van de notulen van 9.7.2015.

(De zitting wordt gedurende enkele ogenblikken geschorst)


16. Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (debat)

Verslag over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid [2015/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni en Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Eduard Kukan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.8 van de notulen van 9.7.2015.


17. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten het voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 15/2015, DEC 18/2015 en DEC 19/2015 van de Europese Commissie goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 18/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 14/2015 - Afdeling III – Commissie.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 563.528/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Juridische mededeling - Privacybeleid