Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2-дифенилетил)пиперазин (MT-45) на мерки за контрол (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe), N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921), 3,4-метилендиоксипировалерон (MDPV) и 2-(етиламино)-2-(3-метоксифенил)циклохексанон (метоксетамин) на мерки за контрол (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-05/C/15 - Сметна палата (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-04/T/15 - Сметна палата (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/C/15 - Сметна палата (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/A/15 – Сметна палата (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2015 - Комитет на регионите (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2015 - Комитет на регионите (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2015 - Икономически и социален комитет (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 – Служба на ОЕРЕС (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейските банкови правила (B8-0593/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно борбата срещу Ислямската държава и необходимостта от премахването на санкциите, наложени на Сирийската арабска република (B8-0594/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно определянето на стратегия за справяне с увеличаването на крайната бедност сред европейските граждани (B8-0595/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на нови наркотици в Европа (B8-0596/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно резултатите от изследването на Международната агенция за изследване на рака (B8-0597/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно инфекциите, причинени от резистентни на антибиотици бактерии (B8-0598/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно явленията на социален дъмпинг и чуждестранните агенции за временна заетост в Италия (B8-0599/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно интензивните стопанства и хуманното отношение към свинете в Европа (B8-0600/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно въвеждането на гаранции и на система за мониторинг на използването на европейски фондове за предварително финансиране на инициативата за младежка заетост (B8-0604/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно несигурната заетост в училище: решение по делото Mascolo (B8-0605/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

JURI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно премахването на санкциите, наложени на правителството на Тобрук (B8-0606/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно разширяване на обхвата на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1337/2013, така че да бъдат включени колбасите и производните продукти от свинско, агнешко и птиче месо (B8-0607/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно добавянето на вода в хранителни продукти от рибарството (B8-0608/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно инвестициите в ИКТ (B8-0609/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно намаляването на кредитирането и необходимостта ЕС да наложи на италианските банки да спазват задълженията си (B8-0612/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно приобщаваща политика на заетост в подкрепа на хората с увреждания в Европа (B8-0613/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно противоречието между италианските приоритети и интереси, и външната политика на ЕС (B8-0614/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно установяването на мораториум върху либерализацията на търговията (B8-0615/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно борбата срещу измамите с ДДС, наречени „верижни измами“ (B8-0616/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно ренационализацията на общата селскостопанска политика (ОСП) (B8-0617/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно планираното изчезване на статута на публичноправна организация с промишлен и търговски характер поради несъответствие със законодателството относно държавните помощи (B8-0618/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно присъствието на кормораните в Съюза (B8-0619/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно даряването на органи (B8-0620/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно етикетирането на ароматизантите в храните (B8-0621/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно младежката безработица в Италия (B8-0622/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно мерките за подкрепа на лица, полагащи грижи в семейството (B8-0623/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно защитата на Палмира като обект, който принадлежи на световното културно наследство (B8-0624/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно забраната за умъртвяване на мъжките пиленца (B8-0625/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно обусловеност на изплатените от Съюза помощи на предприятията (B8-0626/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно неефикасността на борбата срещу измамите при командироването на работници и относно ролята на агенциите за временна заетост за значителното нарастване на броя на командированите работници (B8-0627/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно забрана за създаване на нови делфинариуми в Европа и относно зачитането на условията на живот на китоподобните (B8-0628/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно подкрепата и повишаването на осведомеността относно синдрома на Аспергер (B8-0629/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно фалшифицирането (B8-0630/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно контрабандата на цигари (B8-0631/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно законните наркотици (B8-0632/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно намаляването на замърсяването на въздуха (B8-0633/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за италианската млекопреработвателна промишленост и за италианското животновъдство (B8-0634/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на правото на изразяване на мнение в Турция (B8-0635/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно Международния ден на албинизма (B8-0636/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно мерките в подкрепа на развитието на биотехнологиите в селското стопанство (B8-0637/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно изготвянето на проучване, в което се анализират процедурите за излизане от еврозоната (B8-0638/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу незаконния риболов и бракониерството по река По и по европейските реки (B8-0639/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно делото Ламбер (B8-0640/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция за осъждане на съдебната фетва на Катар срещу член на Европейския парламент (B8-0641/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейската стратегия за закрила на виното „Просеко“ (B8-0642/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно сливането или закриването на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Европейската фондация за обучение (ETF) (B8-0643/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно суспендирането за неограничен срок на Шенгенските споразумения с цел предотвратяване на ислямски терористични нападения (B8-0644/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно функционалните гаранции за тайните служби (B8-0645/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от преразглеждане на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ДСКУ) (B8-0646/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към животните от вида бивол в Европа (B8-0647/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно санкциите, наложени от Комисията на европейски граждани след нарушения на директиви в областта на околната среда от страна на държавите членки и относно прозрачността на предварителните процедури (B8-0648/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Предложение за резолюция относно Сребреница (B8-0649/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проекта за стимулиране на секюритизацията в рамките на съюза на капиталовите пазари (B8-0650/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно преразглеждане на миграционните политики в Европа (B8-0651/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу фалшифицирането на сирената „Пармиджано реджано“ и „Грана падано“ (B8-0652/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно ратифицирането от страна на Италия на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици (B8-0653/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прегледа на европейската стратегия за борба с безработицата (B8-0654/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно план за съгласувано премахване на еврото (B8-0670/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Предложение за резолюция относно борбата с щетите, нанесени на околната среда и на рибните запаси, от „призрачните мрежи“ (B8-0671/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция с цел проучване на въздействието на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията върху заетостта (B8-0672/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на гигантския азиатски стършел и евентуалните щети за производството на мед в Италия (B8-0673/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейски мерки в подкрепа на италианското пчеларство (B8-0674/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно настаняването при дете по време на медицинско лечение (B8-0675/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно консумацията на алкохолни напитки сред малолетните и непълнолетните (B8-0678/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Правна информация