Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

AFET

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-metamfetamiini suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-metüül-5-(4-metüülfenüül)-4,5-dihüdrooksasool-2-amiini (4,4ʹ-DMAR) ja 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiini (MT-45) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-jodo-2,5-dimetoksü-N-(2-metoksübensüül)fenetüülamiini (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiidi (AH-7921), 3,4-metüleendioksüpürovalerooni (MDPV) ja 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanooni (metoksetamiin) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/C/15 – Kontrollikoda (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-04/T/15 – Kontrollikoda (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/C/15 – Kontrollikoda (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/A/15 – Kontrollikoda (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2015 – Regioonide Komitee (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 5/2015 – Regioonide Komitee (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2015 – Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2015 – BERECi büroo (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa panganduseeskirjade kohta (B8-0593/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Islamiriigi vastase võitluse ja Süüria Araabia Vabariigi vastaste sanktsioonide tühistamise vajaduse kohta (B8-0594/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kodanike äärmise vaesuse kasvu tõkestamise strateegia väljatöötamise kohta (B8-0595/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek uute uimastite leviku kohta Euroopas (B8-0596/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri uuringu tulemuste kohta (B8-0597/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumidele resistentsete bakterite põhjustatud nakkushaiguste kohta (B8-0598/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalse dumpingu ilmingute ja välismaiste tööjõu rendiagentuuride kohta Itaalias (B8-0599/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek suurfarmide ja sigade heaolu kohta Euroopas (B8-0600/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive algatuse eelmaksete jaoks kasutatavate ELi rahaliste vahenditega seotud tagatiste ja järelevalvesüsteemi kehtestamise kohta (B8-0604/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek töökohtade ebakindluse kohta koolides: Mascolo kohtuotsus (B8-0605/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

JURI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Tobrukis tegutsevale valitsusele kehtestatud sanktsioonide tühistamise kohta (B8-0606/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek määruse (EL) nr 1337/2013 sätete laiendamise kohta vorstitoodetele ning sea-, lamba- ja linnulihatoodetele (B8-0607/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek vee lisamise kohta kalandusest pärit toiduainetele (B8-0608/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek investeeringute kohta IKTsse (B8-0609/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

nõuandvad komisjonid:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek krediidituru kriisi ja vajaduse kohta, et EL kohustaks Itaalia pankasid oma kohustusi täitma (B8-0612/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa puuetega inimesi kaasava tööhõivepoliitika kohta (B8-0613/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek asjaolu kohta, et Itaalia prioriteedid ja huvid on vastuolus ELi välispoliitikaga (B8-0614/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kaubavahetuse liberaliseerimisele moratooriumi kehtestamise kohta (B8-0615/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek käibemaksuga seotud nn karussellpettuse vastase võitluse kohta (B8-0616/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) taasriigistamise kohta (B8-0617/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek avalik-õigusliku tööstus- ja kaubandusasutuse staatuse kavandatud kaotamise kohta seoses asjaoluga, et see ei ole kooskõlas riigiabi käsitlevate õigusaktidega (B8-0618/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek kormoranide esinemise kohta liidu aladel (B8-0619/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elundidoonorluse kohta (B8-0620/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek toidu lõhna- ja maitseainete märgistamise kohta (B8-0621/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek noorte tööpuuduse kohta Itaalias (B8-0622/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pereliikmetest hooldajate toetusmeetmete kohta (B8-0623/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Palmyra kui maailma kultuuripärandi objekti kaitsmise kohta (B8-0624/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek isaste tibude hukkamise keelustamise kohta (B8-0625/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ettevõtetele antava Euroopa Liidu abiga seotud tingimuste kohta (B8-0626/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajatega seonduvate pettuste vastase võitluse ebatõhususe kohta ja töötajate vahendamisega tegelevate ettevõtjate rolli kohta lähetatud töötajate arvu hüppelises suurenemises (B8-0627/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopas uute delfinaariumite asutamise keelustamise ja vaalaliste elutingimuste austamise kohta (B8-0628/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Aspergeri sündroomi alase toetus- ja teavitustegevuse kohta (B8-0629/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võltsimise kohta (B8-0630/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

JURI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sigarettide salakaubaveo kohta (B8-0631/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek seaduslike uimastite kohta (B8-0632/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta (B8-0633/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek piimasektori ja Itaalia loomakasvatusettevõtete toetamise kohta (B8-0634/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sõnavabaduse kaitse kohta Türgis (B8-0635/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise albinismi päeva kohta (B8-0636/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek põllumajandusliku biotehnoloogia arengut toetavate meetmete kohta (B8-0637/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek euroalast väljumise korda analüüsiva uuringu läbiviimise kohta (B8-0638/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku kalapüügi ja röövpüügi vastase võitluse kohta Po jõel ja Euroopa jõgedel (B8-0639/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Lambert'i kohtuasja kohta (B8-0640/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Katari poolt Euroopa Parlamendi liikme vastu välja antud fatwa hukkamõistmise kohta (B8-0641/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Prosecco kaitset käsitleva Euroopa strateegia kohta (B8-0642/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) ja Euroopa Koolitusfondi (ETF) ühendamise või likvideerimise kohta (B8-0643/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingute määramata ajaks peatamise kohta islami terrorirünnakute ärahoidmise eesmärgil (B8-0644/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek julgeolekuteenistuste tegevuse tagatiste kohta (B8-0645/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta vaadata läbi majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping (B8-0646/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek pühvlite heaolu kohta Euroopas (B8-0647/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Resolutsiooni ettepanek karistuste kohta, mida kohaldab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu kodanike suhtes pärast keskkonnadirektiivide rikkumist liikmesriikide poolt, ning rikkumise eelmenetluse läbipaistvuse kohta (B8-0648/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

JURI

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Resolutsiooni ettepanek Srebrenica kohta (B8-0649/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek väärtpaberistamise mahu taastamise projekti kohta kapitaliturgude liidu raames (B8-0650/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa rändepoliitika läbivaatamise kohta (B8-0651/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta Parmigiano Reggiano ja Grana Padano võltsimise vastu (B8-0652/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta ratifitseerimise kohta Itaalia poolt (B8-0653/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek töötuse vastu võitlemist käsitleva Euroopa strateegia läbivaatamise kohta (B8-0654/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kava kohta lõpetada kooskõlastatult euro kasutamine (B8-0670/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Resolutsiooni ettepanek merekeskkonnale ja kalavarudele kummitusvõrkudest põhjustatud kahjude vähendamise kohta (B8-0671/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek mõjuhinnangu koostamise kohta seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamisega (B8-0672/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek aasia vapsiku leviku ja Itaalia meetootmisele tekitatava kahju kohta (B8-0673/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi toetusmeetmete kohta Itaalia mesindusele (B8-0674/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek lapse saatja haiglas majutamise kohta lapse haiglaravi korral (B8-0675/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

FEMM

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek alaealiste alkoholitarbimise kohta (B8-0678/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

Õigusalane teave