Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam (10010/2015 – C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amínu (4,4'-DMAR) a 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazínu (MT-45) kontrolným opatreniam (10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamínu (25I-NBOMe), 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) a 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanónu (metoxetamínu) kontrolným opatreniam (10011/2015 – C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam (10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
lehota: 3 mesiace

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/C/15 – Dvor audítorov (N8-0042/2015 – C8-0174/2015 – 2015/2133(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-04/T/15 – Dvor audítorov (N8-0043/2015 – C8-0175/2015 – 2015/2134(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-06/C/15 – Dvor audítorov (N8-0044/2015 – C8-0176/2015 – 2015/2135(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/A/15 – Dvor audítorov (N8-0045/2015 – C8-0177/2015 – 2015/2136(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0046/2015 – C8-0178/2015 – 2015/2141(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2015 – Výbor regiónov (N8-0047/2015 – C8-0179/2015 – 2015/2142(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2015 – Výbor regiónov (N8-0048/2015 – C8-0181/2015 – 2015/2143(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0049/2015 – C8-0184/2015 – 2015/2144(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1/2015 – Úrad BEREC (N8-0050/2015 – C8-0187/2015 – 2015/2145(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0051/2015 – C8-0188/2015 – 2015/2146(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o európskych bankových predpisoch (B8-0593/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Edouard Ferrand, návrh uznesenia o boji proti Islamskému štátu a potrebe zrušiť sankcie voči Sýrskej arabskej republike (B8-0594/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o vypracovaní stratégie proti nárastu extrémnej chudoby u európskych občanov (B8-0595/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o šírení nových drog v Európe (B8-0596/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o výsledkoch štúdie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (B8-0597/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o infekciách spôsobených baktériami rezistentnými voči antibiotikám (B8-0598/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o sociálnom dumpingu a zahraničných agentúrach dočasného zamestnávania v Taliansku (B8-0599/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Nicola Caputo, návrh uznesenia o intenzívnych chovoch a dobrých životných podmienkach ošípaných v Európe (B8-0600/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o zavedení záruk a systému monitorovania v súvislosti s využívaním európskych fondov na zálohové platby iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (B8-0604/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o zmluvách na dobu určitú v školstve: rozsudok v prípade Mascolovej (B8-0605/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o zrušení sankcií uvalených na vládu v Tubruqu (B8-0606/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o rozšírení ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1337/2013 o údených výrobkoch a výrobkoch mäsa z ošípaných, oviec a hydiny (B8-0607/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o pridávaní vody do potravín pochádzajúcich z rybolovu (B8-0608/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Nicola Caputo, návrh uznesenia o investíciách do IKT (B8-0609/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o prísnej úverovej politike a o nutnosti, aby EÚ dbala na to, že talianske banky si budú plniť svoje záväzky (B8-0612/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o inkluzívnej politike zamestnanosti v prospech osôb so zdravotným postihnutím v Európe (B8-0613/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o skutočnosti, že priority a záujmy Talianska sú v rozpore so zahraničnou politikou EÚ (B8-0614/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o zavedení moratória na liberalizáciu obchodu (B8-0615/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o boji proti tzv. kolotočovému podvodu v oblasti DPH (B8-0616/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o návrate spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na vnútroštátnu úroveň (B8-0617/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o plánovanom zrušení štatútu verejnej inštitúcie priemyselnej a obchodnej povahy z dôvodu nesúladu s právnymi predpismi o štátnej pomoci (B8-0618/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel a Joëlle Mélin, návrh uznesenia o výskyte kormoránov v Únii (B8-0619/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o darcovstve orgánov (B8-0620/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mireille D'Ornano, návrh uznesenia o označovaní potravinárskych aróm (B8-0621/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o nezamestnanosti mladých ľudí v Taliansku (B8-0622/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o opatreniach na podporu opatrovateľov vlastných rodinných príslušníkov (B8-0623/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o ochrane Palmýry ako miesta svetového kultúrneho dedičstva (B8-0624/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o zákaze usmrcovania samcov kurčiat (B8-0625/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o podmienenosti pomoci Únie spoločnostiam (B8-0626/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

– Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o neúčinnosti boja proti podvodom v oblasti vysielania pracovníkov a o úlohe agentúr dočasného zamestnávania pri obrovskom zvyšovaní počtu vyslaných pracovníkov (B8-0627/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o zákaze zriaďovania nových delfinárií v Európe a o rešpektovaní životných podmienok živočíchov z radu veľrybotvarých (B8-0628/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o podpore a zvyšovaní povedomia v súvislosti s Aspergerovým syndrómom (B8-0629/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o falšovaní (B8-0630/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o pašovaní cigariet (B8-0631/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

LIBE

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o legálnych drogách (B8-0632/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o znížení znečistenia ovzdušia (B8-0633/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o podpore sektora výroby mlieka a syrov a talianskych poľnohospodárskych podnikov (B8-0634/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o ochrane práva na slobodu prejavu v Turecku (B8-0635/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o Medzinárodnom dni albinizmu (B8-0636/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o opatreniach na podporu rozvoja poľnohospodárskych biotechnológií (B8-0637/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o vypracovaní analýzy procesu vystúpenia z eurozóny (B8-0638/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o boji proti nezákonnému rybolovu a pytliactvu na rieke Pád a na európskych riekach (B8-0639/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Aldo Patriciello, návrh uznesenia o prípade Lambert (B8-0640/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski, návrh uznesenia o odsúdení súdnej fatvy Kataru vynesenej proti poslancovi Európskeho parlamentu (B8-0641/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o európskej stratégii na ochranu vína Prosecco (B8-0642/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

– Dominique Bilde a Sophie Montel, návrh uznesenia o zlúčení alebo zrušení Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) (B8-0643/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o pozastavení Schengenských dohôd na dobu neurčitú v záujme predchádzania islamským teroristickým útokom (B8-0644/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o funkčných zárukách pre tajné služby (B8-0645/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno, návrh uznesenia o potrebe revízie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (B8-0646/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicola Caputo, návrh uznesenia o životných podmienkach druhu byvol v Európe (B8-0647/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Piernicola Pedicini, návrh uznesenia o sankciách, ktoré ukladá Komisia európskym občanom v nadväznosti na porušenia smerníc o ochrane životného prostredia zo strany členských štátov a o transparentnosti postupov pred začatím konania o porušení (B8-0648/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

– Aymeric Chauprade, návrh uznesenia o Srebrenici (B8-0649/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o návrhu na stimulovanie sekuritizácie v rámci únie kapitálových trhov (B8-0650/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o revízií migračných politík v Európe (B8-0651/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o boji proti falšovaniu syrov Parmiggiano Reggiano a Grana Padano (B8-0652/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o ratifikácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Talianskom (B8-0653/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o revízii európskej stratégie pre boj proti nezamestnanosti (B8-0654/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o pláne koordinovaného zrušenia eura (B8-0670/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton, návrh uznesenia o boji proti škodám spôsobeným morskému prostrediu a populáciám rýb stratenými sieťami (B8-0671/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot, návrh uznesenia o vypracovaní posúdenia vplyvu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na zamestnanosť (B8-0672/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, REGI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o šírení ázijského sršňa a ohrození výroby medu v Taliansku (B8-0673/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Mara Bizzotto, návrh uznesenia o opatreniach EÚ na podporu včelárstva v Taliansku (B8-0674/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Dubravka Šuica a Patricija Šulin, návrh uznesenia o pobyte s dieťaťom počas liečby (B8-0675/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

– Dubravka Šuica a Patricija Šulin, návrh uznesenia o konzumácii alkoholických nápojov maloletými osobami (B8-0678/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Právne oznámenie