Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) och 1 cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-jod-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibensyl)fenetylamin (25I-NBOMe), 3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamin)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921), 3,4-metylendioxipyrovaleron (MDPV) och 2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon (metoxetamin) kontrollåtgärder (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

tidsfrist: 3 månader

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-05/C/15 - Revisionsrätten (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/T/15 - Revisionsrätten (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-06/C/15 - Revisionsrätten (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-07/A/15 – Revisionsrätten (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2015 - Regionkommittén (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2015 - Regionkommittén (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015 – Berec (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Proposition de virement de crédits DEC 20/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna – resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de europeiska bankreglerna (B8-0593/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om kampen mot Islamiska staten och nödvändigheten av att upphäva sanktionerna mot Syrien (B8-0594/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att utarbeta en strategi för att hantera den växande absoluta fattigdomen bland EU:s medborgare (B8-0595/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om spridningen av ny narkotika i Europa (B8-0596/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om resultaten av studien från det internationella centret för cancerforskning (B8-0597/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier (B8-0598/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om social dumpning och utländska bemanningsföretag i Italien (B8-0599/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om intensivuppfödning av europeiska svin och deras välbefinnande (B8-0600/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om införande av garantier och ett system för övervakning av användningen av EU-medel för förfinansiering av sysselsättningsinitiativet för unga (B8-0604/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om otrygga anställningar i skolan: Mascolo-domen (B8-0605/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

JURI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om upphävande av sanktionsåtgärderna mot regeringen i Tobruk (B8-0606/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EU) nr 1337/2013 om charkuterier och köttprodukter från svin, får och fjäderfä (B8-0607/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om tillsättning av vatten i fiskeriprodukter (B8-0608/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om IKT-investeringar (B8-0609/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kreditåtstramningen och behovet av att EU ålägger italienska banker att iaktta sina skyldigheter (B8-0612/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om en inkluderande sysselsättningspolitik till förmån för personer med funktionsnedsättning i Europa (B8-0613/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att italienska prioriteringar och intressen står i motsättning till EU:s utrikespolitik (B8-0614/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om införandet av ett moratorium för liberaliseringen av handeln (B8-0615/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om bekämpande av ”karusellbedrägerier” på momsområdet (B8-0616/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om åternationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken (B8-0617/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om det planerade avskaffandet av status som offentlig institution av industriellt och kommersiellt slag på grund av bristande överensstämmelse med lagstiftningen om statligt stöd (B8-0618/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om förekomsten av skarv i unionen (B8-0619/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om organdonation (B8-0620/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om märkning av livsmedelsaromer (B8-0621/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om ungdomsarbetslösheten i Italien (B8-0622/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om åtgärder till stöd för anhörigvårdare (B8-0623/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om skyddet av Palmyra i egenskap av världskulturarv (B8-0624/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot avlivning av tuppkycklingar (B8-0625/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om villkor i förbindelse med det stöd som unionen betalar till företagen (B8-0626/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den ineffektiva kampen mot bedrägerier i samband med utstationerat arbete och bemanningsföretagens roll för den explosionsartade ökningen av antalet utstationerade arbetstagare (B8-0627/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot inrättande av nya delfinarier i Europa och respekt för valdjurs levnadsförhållanden (B8-0628/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om stöd och information i samband med Aspergers syndrom (B8-0629/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om varumärkesförfalskning (B8-0630/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om cigarettsmuggling (B8-0631/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om legala droger (B8-0632/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om minskning av luftförorening (B8-0633/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till mejerisektorn och till italiensk uppfödning (B8-0634/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av yttrandefriheten i Turkiet (B8-0635/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den internationella dagen för albinism (B8-0636/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärderna till stöd för utveckling av bioteknik inom jordbruket (B8-0637/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att ta fram en undersökning för att utreda en väg ut ur eurosamarbetet (B8-0638/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av olagligt fiske och tjuvfiske på floden Po och EU:s floder (B8-0639/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Lambertaffären (B8-0640/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om Qatars fatwa mot en ledamot av Europaparlamentet (B8-0641/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en europeisk strategi till skydd för Prosecco (B8-0642/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ENVI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om sammanslagningen eller nedläggningen av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (B8-0643/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om upphävande på obestämd tid av Schengenavtalet för att förhindra islamistiska terroristattacker (B8-0644/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om tjänstegarantier för säkerhetspolisens anställda (B8-0645/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att revidera fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (B8-0646/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om bufflarnas välbefinnande i Europa (B8-0647/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Förslag till resolution om påföljder som kommissionen utdömt för europeiska medborgare till följd av medlemsstaternas kränkning av olika miljödirektiv, och om insynen i de förfaranden som föregår ett överträdelseförfarande (B8-0648/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Förslag till resolution om Srebrenica (B8-0649/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återinförandet av värdepapperisering inom ramen för kapitalmarknadsunionen (B8-0650/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en översyn av migrationspolitiken i Europa (B8-0651/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av förfalskning av ostvarumärkena Parmigiano Reggiano och Grana Padano (B8-0652/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Italiens ratificering av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (B8-0653/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en översyn av EU:s strategi för bekämpning av arbetslösheten (B8-0654/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en plan för ett samordnat avskaffande av euron (B8-0670/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Gilles Lebreton. Förslag till resolution om bekämpning av skador på den marina miljön och fiskbestånden orsakade av spökgarn (B8-0671/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en efterlysning av en konsekvensbedömning av användningen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (B8-0672/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om utbredningen av den asiatiska jättebålgetingen och eventuella skador på tillverkningen av italiensk honung (B8-0673/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU-åtgärder för att stödja den italienska biodlingen (B8-0674/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om vistelse hos barn som genomgår medicinsk behandling (B8-0675/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

FEMM

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om konsumtion av alkoholhaltiga drycker bland minderåriga (B8-0678/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

Rättsligt meddelande