Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

6. Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))

Разискването се състоя на 7 юли 2015 г. (точка 9 от протокола от 7.7.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- József Szájer, от името на групата PPE, относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, от името на групата ECR, относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация