Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

6. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2015 r. (pkt 9 protokołu z dnia 7.7.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- József Szájer w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford w imieniu grupy ECR, w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r. (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna