Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

7. A jemeni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni helyzet (2015/2760(RSP))

A vita időpontja: 2015. július 8. (2015.7.8-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Szanyi Tibor, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.6. pont .

Jogi nyilatkozat