Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

8. Srebrenican muistotilaisuus (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Srebrenican muistotilaisuus (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula ja Davor Škrlec.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk ja António Marinho e Pinto.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015)

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015)

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015)

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015)

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015)

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta Srebrenican muistotilaisuudesta 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.12.

Oikeudellinen huomautus