Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0273

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας [2014/2256(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0209/2015)

Η Julia Reda παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Blanco López (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Catherine Stihler (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Isabella Adinolfi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Bergeron, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Joëlle Bergeron, η οποία δεν της απαντά διότι έχει βγει από την αίθουσα, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, και Dietmar Köster.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Κώστας Χρυσόγονος, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eva Paunova, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Kaja Kallas και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Julia Reda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου