Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2256(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0209/2015

Ingivna texter :

A8-0209/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0273

Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

10. Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [2014/2256(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Blanco López (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Isabella Adinolfi (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Therese Comodini Cachia för PPE-gruppen, Mary Honeyball för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Joëlle Bergeron för EFDD-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ställde en fråga ("blått kort") till Joëlle Bergeron, som hon inte besvarade eftersom hon lämnat kammaren, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Tadeusz Zwiefka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, och Dietmar Köster.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas och Luke Ming Flanagan.

Talare: Günther Oettinger och Julia Reda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.9 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande