Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2760(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0680/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0270

Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

12.6. Olukord Jeemenis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 ja B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0680/2015

(asendades B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 ja B8-0687/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli ja Theresa Griffin fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0270)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0688/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Javier Couso Permuy, kes esitas muudatusettepaneku nr 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.

Õigusalane teave