Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

12. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (äänestys)

Mietintö resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta [2014/2208(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0266)


12.2. Radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden jälkeen * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0267)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0267)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Michèle Rivasi mietinnön sisällöstä ja Ashley Fox äänestyksen jälkeen pyytääkseen käynnissä olevien äänestysten uudelleenorganisointia.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (299 puolesta, 310 vastaan, 37 tyhjää).


12.3. Pääomamarkkinaunionin muodostaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0268)


12.4. Euroopan turvallisuusagenda (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0676/2015 ja B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0269)


12.5. Komission työohjelman 2016 valmistelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 ja B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0656/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0656/2015 ja B8-0662/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- József Szájer PPE-ryhmän puolesta ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta

Puheenvuorot:

Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta pyytääkseen mietinnöstä toimitettavan äänestyksen lykkäämistä syyskuun istuntojaksolle, Bas Eickhout kannattaakseen pyyntöä ja Vicky Ford vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (453 puolesta, 124 vastaan, 7 tyhjää).


12.6. Jemenin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 ja B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0680/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 ja B8-0687/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli ja Theresa Griffin S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

- Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0270)

(Päätöslauselmaesitys B8-0688/2015 raukesi.)

Puheenvuorot:

Javier Couso Permuy esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, mutta sitä ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


12.7. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (äänestys)

Mietintö Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen (MENA-alue) turvallisuushaasteista ja poliittista vakautta koskevista näkymistä [2014/2229(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0271)


12.8. Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (äänestys)

Mietintö Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta [2015/2002(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0272)

Puheenvuorot:

Eduard Kukan (esittelijä) esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.9. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (äänestys)

Mietintö tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta [2014/2256(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0209/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0273)

Puheenvuorot:

Mary Honeyball esitti 7 kohtaan suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.

Petri Sarvamaa äänestysten kulusta.


12.10. Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta (äänestys)

Mietintö EU:n uudesta lähestymistavasta ihmisoikeuksiin ja demokratiaan - eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta sen perustamisen jälkeen [2014/2231(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0274)


12.11. Burundin tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 10. kesäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 9. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0657/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ja Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0275)

Puheenvuorot:

Louis Michel esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.12. Srebrenican muistotilaisuus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0716/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea ja Demetris Papadakis S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

- Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0276)

Puheenvuorot:

Ivan Jakovčić esitti 6 kohdan jälkeen kaksi suullista tarkistusta, jotka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus