Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

12. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (vot)

Raport referitor la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară (2014/2208(INI)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0266)


12.2. Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică (COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0267)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0267)

Intervenții

Înaintea votării, Michèle Rivasi, privind conținutul raportului, și Ashley Fox, după votare, pentru a solicita reorganizarea timpului alocat votării în curs.

Cu VE (299 pentru, 310 împotrivă, 37 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


12.3. Crearea unei uniuni a piețelor de capital (vot)

Propunere de rezoluție B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0268)


12.4. Agenda europeană privind securitatea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0676/2015 și B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0269)


12.5. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 și B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0656/2015

(care înlocuiește B8-0656/2015 și B8-0662/2015):

depusă de următorii deputați:

József Szájer, în numele Grupului PPE, și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE

Intervenții

Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, pentru a solicita amânarea votului pentru perioada de sesiune din septembrie, Bas Eickhout, pentru a sprijini solicitarea, și Vicky Ford, pentru a i se opune.

Cu VE (453 pentru, 124 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


12.6. Situația din Yemen (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 și B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0680/2015

(care înlocuiește B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 și B8-0687/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli și Theresa Griffin, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

- Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

Adoptat (P8_TA(2015)0270)

(Propunerea de rezoluție B8-0688/2015 a devenit caducă.)

Intervenții

Javier Couso Permuy a propus un amendament oral la amendamentul 2, care nu a fost reținut, dat fiind că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.


12.7. Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (vot)

Raport referitor la provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (2014/2229(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0271)


12.8. Revizuirea politicii europene de vecinătate (vot)

Raport referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate [2015/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0272)

Intervenții

Eduard Kukan (raportor), a propus un amendament oral la amendamentul 3, care nu a fost reținut.


12.9. Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (vot)

Raport referitor la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (2014/2256(INI)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0273)

Intervenții

Mary Honeyball a propus un amendament oral la punctul 7, care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.

Petri Sarvamaa privind desfășurarea votului.


12.10. Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (vot)

Raport referitor la noua abordare a UE în materie de drepturile omului și democrație - evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) de la înființarea sa (2014/2231(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat:(P8_TA(2015)0274)


12.11. Situația din Burundi (vot)

Dezbaterea a avut loc la 10 iunie 2015 (punctul 14 al PV din 10.6.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 9 iulie 2015 (punctul 4 al PV din 9.7.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 și B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0657/2015

(care înlocuiește B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 și B8-0669/2015):

depusă de următorii deputați:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi și Antonio Tajani, în numele Grupului PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi și Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat: (P8_TA(2015)0275)

Intervenții

Louis Michel, a propus un amendament oral la punctul 2, care a fost reținut.


12.12. Comemorarea masacrului din Srebrenica (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 și B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0716/2015

(care înlocuiește B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 și B8-0722/2015):

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea și Demetris Papadakis, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

- Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto și Eleonora Evi

Adoptat (P8_TA(2015)0276)

Intervenții

Ivan Jakovčić a propus două amendamente orale după punctul 6, care au fost reținute.

Notă juridică