Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 9. julij 2015 - StrasbourgKončna izdaja

12. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (glasovanje)

Poročilo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo [2014/2208(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0266)


12.2. Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0267)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0267)

Govorila sta

Pred glasovanjem Michèle Rivasi o vsebini poročila in po glasovanju Ashley Fox, ki je zahteval spremembo razporeda časa glasovanja.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (299 glasov za, 310 glasov proti, 37 vzdržanih glasov).


12.3. Oblikovanje unije kapitalskih trgov (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0268)


12.4. Evropska agenda za varnost (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0676/2015 in B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0269)


12.5. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 in B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0656/2015

(ki nadomešča B8-0656/2015 in B8-0662/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- József Szájer v imenu skupine PPE, in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE

Govorili so

Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je zahteval preložitev glasovanja na septembrsko zasedanje, Bas Eickhout, ki je zahtevo podprl, in Vicky Ford, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (453 glasov za, 124 glasov proti, 7 vzdržanih glasov).


12.6. Razmere v Jemnu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 in B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0680/2015

(ki nadomešča B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 in B8-0687/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli in Theresa Griffin v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

- Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0270)

(Predlog resolucije B8-0688/2015 je brezpredmeten.)

Govoril je

Javier Couso Permuy, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki ni bil sprejet, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


12.7. Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (glasovanje)

Poročilo o varnostnih izzivih v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obetih za politično stabilnost [2014/2229(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0271)


12.8. Pregled evropske sosedske politike (glasovanje)

Poročilo o pregledu evropske sosedske politike [2015/2002(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto ((P8_TA(2015)0272)

Govoril je

Eduard Kukan (poročevalec), ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, ki je bil sprejet.


12.9. Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi [2014/2256(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Julia Reda (A8-0209/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0273)

Govorila sta

Mary Honeyball, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 7, ki ni bil sprejet, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.

Petri Sarvamaa o poteku glasovanja.


12.10. Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (glasovanje)

Poročilo o novem pristopu EU k človekovim pravicam in demokraciji – ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo od njene ustanovitve [2014/2231(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0274)


12.11. Razmere v Burundiju (glasovanje)

Razprava je potekala dne 10. junija 2015 (točka 14 zapisnika z dne 10.6.2015).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 9. julija 2015 (točka 4 zapisnika z dne 9.7.2015).

Predlogi resolucij B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 in B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0657/2015

(ki nadomešča B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 in B8-0669/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi in Antonio Tajani v imenu skupine PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge in Norbert Neuser v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi in Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0275)

Govoril je

Louis Michel, ki je podal ustni predlog spremembe odstavka 2, ki je bil sprejet.


12.12. Spominska svečanost v Srebrenici (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 in B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0716/2015

(ki nadomešča B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 in B8-0722/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić in Marijana Petir v imenu skupine PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea in Demetris Papadakis v imenu skupine S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba in Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE;

- Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto in Eleonora Evi.

Sprejeto (P8_TA(2015)0276)

Govoril je

Ivan Jakovčić, ki je podal dva ustna predloga sprememb po odstavku 6, ki sta bila sprejeta.

Pravno obvestilo