Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2758(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0703/2015

Keskustelut :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 18.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0279

Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

18.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0703/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0279)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0705/2015 ja B8-0706/2015 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus