Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2758(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0703/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 17.3
CRE 09/07/2015 - 17.3

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 18.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0279

Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

18.3. Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 och B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0703/2015

(ersätter B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 och B8-0712/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder och Philippe De Backer för ALDE-gruppen;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

- Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0279)

(Resolutionsförslagen B8-0705/2015 och B8-0706/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande