Показалец 
Протокол
PDF 355kWORD 349k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Европейска програма за сигурност (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)
 6.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (внесени предложения за резолюция)
 7.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 8.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (разискване)
 9.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария * (разискване)
 10.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (разискване)
 11.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (кратко представяне)
 12.Време за гласуване
  12.1.Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (гласуване)
  12.2.Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария * (гласуване)
  12.3.Изграждане на съюз на капиталовите пазари (гласуване)
  12.4.Европейска програма за сигурност (гласуване)
  12.5.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (гласуване)
  12.6.Положението в Йемен (гласуване)
  12.7.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия Изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (гласуване)
  12.8.Преглед на европейската политика за съседство (гласуване)
  12.9.Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (гласуване)
  12.10.Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (гласуване)
  12.11.Положението в Бурунди (гласуване)
  12.12.Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Позиции на Съвета на първо четене
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  17.1.Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите
  17.2.Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума
  17.3.Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб
  17.4.Положението на двама християнски пастори в Судан
 18.Време за гласуване
  18.1.Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (гласуване)
  18.2.Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (гласуване)
  18.3.Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (гласуване)
  18.4.Положението на двама християнски пастори в Судан (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Решения относно някои документи
 21.График на следващите заседания
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2-дифенилетил)пиперазин (MT-45) на мерки за контрол (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe), N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921), 3,4-метилендиоксипировалерон (MDPV) и 2-(етиламино)-2-(3-метоксифенил)циклохексанон (метоксетамин) на мерки за контрол (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

краен срок: 3 месеца

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-05/C/15 - Сметна палата (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-04/T/15 - Сметна палата (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/C/15 - Сметна палата (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/A/15 – Сметна палата (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2015 - Комитет на регионите (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2015 - Комитет на регионите (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2015 - Икономически и социален комитет (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 – Служба на ОЕРЕС (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейските банкови правила (B8-0593/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно борбата срещу Ислямската държава и необходимостта от премахването на санкциите, наложени на Сирийската арабска република (B8-0594/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно определянето на стратегия за справяне с увеличаването на крайната бедност сред европейските граждани (B8-0595/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на нови наркотици в Европа (B8-0596/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно резултатите от изследването на Международната агенция за изследване на рака (B8-0597/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно инфекциите, причинени от резистентни на антибиотици бактерии (B8-0598/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно явленията на социален дъмпинг и чуждестранните агенции за временна заетост в Италия (B8-0599/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно интензивните стопанства и хуманното отношение към свинете в Европа (B8-0600/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно въвеждането на гаранции и на система за мониторинг на използването на европейски фондове за предварително финансиране на инициативата за младежка заетост (B8-0604/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно несигурната заетост в училище: решение по делото Mascolo (B8-0605/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

JURI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно премахването на санкциите, наложени на правителството на Тобрук (B8-0606/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно разширяване на обхвата на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1337/2013, така че да бъдат включени колбасите и производните продукти от свинско, агнешко и птиче месо (B8-0607/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно добавянето на вода в хранителни продукти от рибарството (B8-0608/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно инвестициите в ИКТ (B8-0609/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно намаляването на кредитирането и необходимостта ЕС да наложи на италианските банки да спазват задълженията си (B8-0612/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно приобщаваща политика на заетост в подкрепа на хората с увреждания в Европа (B8-0613/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно противоречието между италианските приоритети и интереси, и външната политика на ЕС (B8-0614/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно установяването на мораториум върху либерализацията на търговията (B8-0615/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно борбата срещу измамите с ДДС, наречени „верижни измами“ (B8-0616/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно ренационализацията на общата селскостопанска политика (ОСП) (B8-0617/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно планираното изчезване на статута на публичноправна организация с промишлен и търговски характер поради несъответствие със законодателството относно държавните помощи (B8-0618/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно присъствието на кормораните в Съюза (B8-0619/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно даряването на органи (B8-0620/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно етикетирането на ароматизантите в храните (B8-0621/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно младежката безработица в Италия (B8-0622/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно мерките за подкрепа на лица, полагащи грижи в семейството (B8-0623/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно защитата на Палмира като обект, който принадлежи на световното културно наследство (B8-0624/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно забраната за умъртвяване на мъжките пиленца (B8-0625/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно обусловеност на изплатените от Съюза помощи на предприятията (B8-0626/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно неефикасността на борбата срещу измамите при командироването на работници и относно ролята на агенциите за временна заетост за значителното нарастване на броя на командированите работници (B8-0627/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно забрана за създаване на нови делфинариуми в Европа и относно зачитането на условията на живот на китоподобните (B8-0628/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно подкрепата и повишаването на осведомеността относно синдрома на Аспергер (B8-0629/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно фалшифицирането (B8-0630/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно контрабандата на цигари (B8-0631/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно законните наркотици (B8-0632/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно намаляването на замърсяването на въздуха (B8-0633/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за италианската млекопреработвателна промишленост и за италианското животновъдство (B8-0634/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на правото на изразяване на мнение в Турция (B8-0635/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно Международния ден на албинизма (B8-0636/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно мерките в подкрепа на развитието на биотехнологиите в селското стопанство (B8-0637/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно изготвянето на проучване, в което се анализират процедурите за излизане от еврозоната (B8-0638/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу незаконния риболов и бракониерството по река По и по европейските реки (B8-0639/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно делото Ламбер (B8-0640/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция за осъждане на съдебната фетва на Катар срещу член на Европейския парламент (B8-0641/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейската стратегия за закрила на виното „Просеко“ (B8-0642/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Предложение за резолюция относно сливането или закриването на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Европейската фондация за обучение (ETF) (B8-0643/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно суспендирането за неограничен срок на Шенгенските споразумения с цел предотвратяване на ислямски терористични нападения (B8-0644/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно функционалните гаранции за тайните служби (B8-0645/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от преразглеждане на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ДСКУ) (B8-0646/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към животните от вида бивол в Европа (B8-0647/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно санкциите, наложени от Комисията на европейски граждани след нарушения на директиви в областта на околната среда от страна на държавите членки и относно прозрачността на предварителните процедури (B8-0648/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Предложение за резолюция относно Сребреница (B8-0649/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проекта за стимулиране на секюритизацията в рамките на съюза на капиталовите пазари (B8-0650/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно преразглеждане на миграционните политики в Европа (B8-0651/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата срещу фалшифицирането на сирената „Пармиджано реджано“ и „Грана падано“ (B8-0652/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно ратифицирането от страна на Италия на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици (B8-0653/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прегледа на европейската стратегия за борба с безработицата (B8-0654/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно план за съгласувано премахване на еврото (B8-0670/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Gilles Lebreton. Предложение за резолюция относно борбата с щетите, нанесени на околната среда и на рибните запаси, от „призрачните мрежи“ (B8-0671/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция с цел проучване на въздействието на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията върху заетостта (B8-0672/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на гигантския азиатски стършел и евентуалните щети за производството на мед в Италия (B8-0673/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно европейски мерки в подкрепа на италианското пчеларство (B8-0674/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно настаняването при дете по време на медицинско лечение (B8-0675/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно консумацията на алкохолни напитки сред малолетните и непълнолетните (B8-0678/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

6 юли 2015 г.

(име с поверителен характер) (№ 0505/2015); (име с поверителен характер) (№ 0506/2015); Jean-Louis Jersier (№ 0507/2015); (име с поверителен характер) (№ 0508/2015); Paolo Tatafiore (№ 0509/2015); (име с поверителен характер) (№ 0510/2015); (име с поверителен характер) (№ 0511/2015); Flavio Miccono (№ 0512/2015); (име с поверителен характер) (№ 0513/2015); (име с поверителен характер) (№ 0514/2015); (име с поверителен характер) (№ 0515/2015); Jonathan Boldy (№ 0516/2015); (име с поверителен характер) (№ 0517/2015); (име с поверителен характер) (№ 0518/2015); (име с поверителен характер) (№ 0519/2015); (име с поверителен характер) (№ 0520/2015); Andreas Schomerus (№ 0521/2015); (име с поверителен характер) (№ 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (№ 0523/2015); (име с поверителен характер) (№ 0524/2015); (име с поверителен характер) (№ 0525/2015); (име с поверителен характер) (№ 0526/2015); (име с поверителен характер) (№ 0527/2015); Xavier Dell'Ova (№ 0528/2015); (име с поверителен характер) (№ 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (№ 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (№ 0531/2015); (име с поверителен характер) (№ 0532/2015); Mekhmed Tefik (№ 0533/2015); (име с поверителен характер) (№ 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (№ 0535/2015); (име с поверителен характер) (№ 0536/2015); Jens Genzer (№ 0537/2015); (име с поверителен характер) (№ 0538/2015); (име с поверителен характер) (№ 0539/2015); (име с поверителен характер) (№ 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (№ 0541/2015); (име с поверителен характер) (№ 0542/2015); (име с поверителен характер) (№ 0543/2015); (име с поверителен характер) (№ 0544/2015); (име с поверителен характер) (№ 0545/2015); (име с поверителен характер) (№ 0546/2015); (име с поверителен характер) (№ 0547/2015); (име с поверителен характер) (№ 0548/2015); Jens Genzer (№ 0549/2015); (име с поверителен характер) (№ 0550/2015); (име с поверителен характер) (№ 0551/2015); Manfred Rickmeyer (№ 0552/2015); (име с поверителен характер) (№ 0553/2015); (име с поверителен характер) (№ 0554/2015); (име с поверителен характер) (№ 0555/2015); Graham Buckingham (№ 0556/2015); (име с поверителен характер) (№ 0557/2015); (име с поверителен характер) (№ 0558/2015); (име с поверителен характер) (№ 0559/2015); (име с поверителен характер) (№ 0560/2015); (име с поверителен характер) (№ 0561/2015); (име с поверителен характер) (№ 0562/2015); (име с поверителен характер) (№ 0563/2015); Jens Genzer (№ 0564/2015); (име с поверителен характер) (№ 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0566/2015); (име с поверителен характер) (№ 0567/2015); (име с поверителен характер) (№ 0568/2015); Robert Cates (№ 0569/2015); (име с поверителен характер) (№ 0570/2015); (име с поверителен характер) (№ 0571/2015); Jens Genzer (№ 0572/2015); Flavio Miccono (№ 0573/2015); (име с поверителен характер) (№ 0574/2015); Jens Genzer (№ 0575/2015); Jens Genzer (№ 0576/2015); (име с поверителен характер) (№ 0577/2015); (име с поверителен характер) (№ 0578/2015); (име с поверителен характер) (№ 0579/2015); (име с поверителен характер) (№ 0580/2015); (име с поверителен характер) (№ 0581/2015); (име с поверителен характер) (№ 0582/2015); (име с поверителен характер) (№ 0583/2015); (име с поверителен характер) (№ 0584/2015); (име с поверителен характер) (№ 0585/2015); (име с поверителен характер) (№ 0586/2015); Flavio Miccono (№ 0587/2015); (име с поверителен характер) (№ 0588/2015); (име с поверителен характер) (№ 0589/2015); (име с поверителен характер) (№ 0590/2015); (име с поверителен характер) (№ 0591/2015); (име с поверителен характер) (№ 0592/2015); (име с поверителен характер) (№ 0593/2015); (име с поверителен характер) (№ 0594/2015); (име с поверителен характер) (№ 0595/2015); Albert Ricart (№ 0596/2015); Flavio Miccono (№ 0597/2015); (име с поверителен характер) (№ 0598/2015); (име с поверителен характер) (№ 0599/2015); (име с поверителен характер) (№ 0600/2015); (име с поверителен характер) (№ 0601/2015); (име с поверителен характер) (№ 0602/2015); (име с поверителен характер) (№ 0603/2015); (име с поверителен характер) (№ 0604/2015); (име с поверителен характер) (№ 0605/2015); (име с поверителен характер) (№ 0606/2015); (име с поверителен характер) (№ 0607/2015); (име с поверителен характер) (№ 0608/2015); (име с поверителен характер) (№ 0609/2015); (име с поверителен характер) (№ 0610/2015); Roberto Tacconi (№ 0611/2015); Valentin Nedkov (№ 0612/2015); (име с поверителен характер) (№ 0613/2015); (име с поверителен характер) (№ 0614/2015); (име с поверителен характер) (№ 0615/2015); (име с поверителен характер) (№ 0616/2015); (име с поверителен характер) (№ 0617/2015); (име с поверителен характер) (№ 0618/2015); (име с поверителен характер) (№ 0619/2015); (име с поверителен характер) (№ 0620/2015); (име с поверителен характер) (№ 0621/2015); (име с поверителен характер) (№ 0622/2015); (име с поверителен характер) (№ 0623/2015); (име с поверителен характер) (№ 0624/2015); (име с поверителен характер) (№ 0625/2015); Carmen Neumann (№ 0626/2015); Javed Lindner (№ 0627/2015); Adolfo Tello (№ 0628/2015); (име с поверителен характер) (№ 0629/2015); (име с поверителен характер) (№ 0630/2015); (име с поверителен характер) (№ 0631/2015); (име с поверителен характер) (№ 0632/2015); (име с поверителен характер) (№ 0633/2015); (име с поверителен характер) (№ 0634/2015).


4. Европейска програма за сигурност (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000064/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Европейска програма за сигурност (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000065/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Европейска програма за сигурност (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Разискването се състоя на 7 юли 2015 г. (точка 14 от протокола от 7.7.2015 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно Европейската програма за сигурност 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, и Helga Stevens, от името на групата ECR, относно Европейската програма за сигурност 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Гласуване: точка 12.4 от протокола от 9.7.2015 г.


5. Положението в Бурунди (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бурунди (2015/2723(RSP))

Разискването се състоя на 10 юни 2015 г. (точка 14 от протокола от 10.6.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez и Pavel Telička, от името на групата ALDE, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Мария Габриел, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi и Lara Comi, от името на групата PPE, относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 9.7.2015 г.


6. Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))

Разискването се състоя на 7 юли 2015 г. (точка 9 от протокола от 7.7.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- József Szájer, от името на групата PPE, относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, от името на групата ECR, относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 9.7.2015 г.


7. Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Йемен (2015/2760(RSP))

Разискването се състоя на 8 юли 2015 г. (точка 12 от протокола от 8.7.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Йемен (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Мария Габриел, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE, относно положението в Йемен (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението в Йемен (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Момчил Неков, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, относно положението в Йемен (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, от името на групата ECR, относно положението в Йемен (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Йемен (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 9.7.2015 г.


8. Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (разискване)

Изявление на Комисията: Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula и Davor Škrlec.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Илхан Кючюк и António Marinho e Pinto.

Изказа се Günther Oettinger.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose и Biljana Borzan, от името на групата S&D, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić и Marijana Petir, от името на групата PPE, относно възпоменаването на събитията от Сребреница 2015/2747(RSP) (B8-0722/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 9.7.2015 г.


9. Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно определяне на максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (заместник-докладчик) представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michèle Rivasi, и Pilar Ayuso, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michèle Rivasi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Günther Oettinger и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 9.7.2015 г.


10. Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество [2014/2256(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: José Blanco López (докладчик по становището на комисията ITRE), Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO), Isabella Adinolfi (докладчик по становището на комисията CULT), Therese Comodini Cachia, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, за да зададе въпрос „синя карта“ на Joëlle Bergeron, на който тя не отговори, тъй като беше напуснала залата, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Tadeusz Zwiefka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, и Dietmar Köster.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ева Паунова, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се: Günther Oettinger и Julia Reda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.9 от протокола от 9.7.2015 г.


11. Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (кратко представяне)

Доклад относно новия подход на ЕС към правата на човека и демокрацията - оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация от момента на неговото създаване [2014/2231(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál и Notis Marias.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 12.10 от протокола от 9.7.2015 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe и Paul Rübig.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (гласуване)

Доклад относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика [2014/2208(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0266)


12.2. Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване след ядрена авария * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно определяне на максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0267)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0267)

Изказвания

Преди гласуването, Michèle Rivasi относно съдържанието на доклада, и Ashley Fox, след гласуването, за да поиска реорганизация на времето за гласуване.

С електронно гласуване (299 гласа „за“, 310 гласа „против“, 37 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.


12.3. Изграждане на съюз на капиталовите пазари (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0268)


12.4. Европейска програма за сигурност (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0676/2015 и B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0269)


12.5. Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 и B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0656/2015

(за замяна на B8-0656/2015 и B8-0662/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

József Szájer, от името на групата PPE, и Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE

Изказвания

Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, за да поиска отлагане на гласуването за септемврийската сесия, Bas Eickhout, в полза на искането и Vicky Ford, против него.

С електронно гласуване (453 гласа „за“, 124 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“) Парламентът одобри искането.


12.6. Положението в Йемен (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 и B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0680/2015

(за замяна на B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 и B8-0687/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Мария Габриел, Davor Ivo Stier и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Момчил Неков, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli и Theresa Griffin, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ангел Джамбазки, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Филиз Хюсменова, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE;

Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL;

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2015)0270)

(Предложението за резолюция B8-0688/2015 отпада.)

Изказвания

Javier Couso Permuy предложи устно изменение на изменение 2, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.


12.7. Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия Изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (гласуване)

Доклад относно предизвикателствата, свързани със сигурността в региона на Близкия Изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност [2014/2229(INI)] – Комисия по външни работи. Докладчик: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0271)


12.8. Преглед на европейската политика за съседство (гласуване)

Доклад относно прегледа на европейската политика за съседство [2015/2002(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0272)

Изказвания

Eduard Kukan (докладчик) предложи устно изменение на изменение 3, което беше прието.


12.9. Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество [2014/2256(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Julia Reda (A8-0209/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0273)

Изказвания

Mary Honeyball предложи устно изменение на параграф 7, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.

Petri Sarvamaa относно провеждането на гласуването.


12.10. Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация (гласуване)

Доклад относно новия подход на ЕС към правата на човека и демокрацията - оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация от момента на неговото създаване [2014/2231(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0274)


12.11. Положението в Бурунди (гласуване)

Разискването се състоя на 10 юни 2015 г. (точка 14 от протокола от 10.6.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 9 юли 2015 г. (точка 4 от протокола от 9.7.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 и B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0657/2015

(за замяна на B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 и B8-0669/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Мария Габриел, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi и Antonio Tajani, от името на групата PPE;

Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge и Norbert Neuser, от името на групата S&D;

Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL;

Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi и Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0275)

Изказвания

Louis Michel, за да предложи устно изменение на параграф 2, което беше прието.


12.12. Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 и B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0716/2015

(за замяна на B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 и B8-0722/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić и Marijana Petir, от името на групата PPE;

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Момчил Неков, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea и Demetris Papadakis, от името на групата S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba и Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR;

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

- Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto и Eleonora Evi

приема се (P8_TA(2015)0276)

Изказвания

Ivan Jakovčić предложи две устни изменения след параграф 6, които бяха приети.


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 8 юли 2015 г.)

Доклад Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula и Miguel Urbán Crespo

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Доклад Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Момчил Неков, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó и Jude Kirton-Darling

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
заместник-председател

Доклад Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott и Neena Gill

Доклад Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan и Monica Macovei

Доклад Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai и Monica Macovei

Доклад José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Доклад Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai и Seán Kelly

Доклад Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei и Seán Kelly.

(Време за гласуване от четвъртък, 9 юли 2015 г.)

Доклад Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling и Seán Kelly

Изграждане на съюз на капиталовите пазари - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Европейска програма за сигурност - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai и Steven Woolfe

Доклад Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Доклад Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai и Monica Macovei

Доклад Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei и Arne Gericke

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai и Monica Macovei


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Nadine Morano съобщи, че поради технически причини не е могла да участва във всички гласувания вчера.

°
° ° °

Martina Michels съобщи, че е искала да гласува „против“ измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (A8-0041/2015) (точка 10.61 от протокола от 29.4.2015 г).


16. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите- членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2015)0318)(08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: : IMCO

Председателят съобщи, че съгласно член 64, параграф 1 от правилника е получил от Съвета следната позиция, както и съображенията за приемането й:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол №3 относно статута на Съда на Европейския Съюз (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: : JURI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 10 юли 2015 г.


17. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 7.7.2015 г.)


17.1. Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите

Предложения за резолюция B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 и B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Marc Tarabella, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo и Krisztina Morvai.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.1 от протокола от 9.7.2015 г.


17.2. Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума

Предложения за резолюция B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 и B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Maria Arena, от името на групата S&D, и Dita Charanzová, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo и Krisztina Morvai.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.2 от протокола от 9.7.2015 г.


17.3. Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб

Предложения за резолюция B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 и B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea и Josef Weidenholzer представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Monica Macovei, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Diane James, от името на групата EFDD, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ на Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Julie Ward.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.3 от протокола от 9.7.2015 г.


17.4. Положението на двама християнски пастори в Судан

Предложения за резолюция B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 и B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat и Ivan Jakovčić представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Seán Kelly, Marek Jurek и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski и Jonathan Arnott.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.4 от протокола от 9.7.2015 г.


18. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


18.1. Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 и B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0689/2015

(за замяна на B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 и B8-0701/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić и Roberta Metsola, от името на групата PPE;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR;

- Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Илхан Кючюк, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Неджми Али, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder и Philippe De Backer, от името на групата ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Marco Zanni, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0277)


18.2. Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 и B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0690/2015

(за замяна на B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 и B8-0702/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Мария Габриел, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini и Roberta Metsola, от името на групата PPE;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

- Javier Nart, Илхан Кючюк, Pavel Telička, Antanas Guoga, Филиз Хюсменова, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Неджми Али, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder и Philippe De Backer, от името на групата ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

- Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0278)


18.3. Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 и B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0703/2015

(за замяна на B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 и B8-0712/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Филиз Хюсменова, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Неджми Али, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder и Philippe De Backer, от името на групата ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

- Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0279)

(Предложенията за резолюции B8-0705/2015 и B8-0706/2015 отпадат.)


18.4. Положението на двама християнски пастори в Судан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 и B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0707/2015

(за замяна на B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 и B8-0715/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská и Roberta Metsola, от името на групата PPE;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho и Viorica Dăncilă, от името на групата S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Ангел Джамбазки и Ruža Tomašić, от името на групата ECR;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Илхан Кючюк, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen и Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou и Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

- Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0280)

Изказвания

Marie-Christine Vergiat предложи устно изменение на параграф 8, което беше прието.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


20. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)
(
Съгласно решение на Председателския съвет от 2 юли 2015 г.)

комисия CULT

- Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (2015/2139(INI))

- Обучение за Европейския съюз в училище (2015/2138(INI))

комисия ECON

- Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2015/2140(INI))
(подпомагащи: INTA, IMCO)

комисия ENVI

- Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (2015/2137(INI))
(подпомагаща: DEVE)


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 7 септември 2015 г. до 10 септември 2015 г.


22. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


23. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.55 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Правна информация