Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 315kWORD 295k
Neljapäev, 9. juuli 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Euroopa julgeoleku tegevuskava (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Olukord Jeemenis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Srebrenica mälestamine (arutelu)
 9.Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (arutelu)
 10.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (arutelu)
 11.Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (lühiettekanne)
 12.Hääletused
  12.1.Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (hääletus)
  12.2.Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (hääletus)
  12.3.Kapitaliturgude liidu loomine (hääletus)
  12.4.Euroopa julgeoleku tegevuskava (hääletus)
  12.5.Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (hääletus)
  12.6.Olukord Jeemenis (hääletus)
  12.7.Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (hääletus)
  12.8.Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (hääletus)
  12.9.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (hääletus)
  12.10.Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (hääletus)
  12.11.Olukord Burundis (hääletus)
  12.12.Srebrenica mälestamine (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas
  17.2.Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega
  17.3.Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
  17.4.Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis
 18.Hääletused
  18.1.Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas (hääletus)
  18.2.Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega (hääletus)
  18.3.Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)
  18.4.Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

nõuandvad komisjonid:

AFET

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-metamfetamiini suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-metüül-5-(4-metüülfenüül)-4,5-dihüdrooksasool-2-amiini (4,4ʹ-DMAR) ja 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiini (MT-45) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 4-jodo-2,5-dimetoksü-N-(2-metoksübensüül)fenetüülamiini (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiidi (AH-7921), 3,4-metüleendioksüpürovalerooni (MDPV) ja 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanooni (metoksetamiin) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Nõukogu rakendusotsuse eelnõu 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

tähtaeg: 3 kuud

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/C/15 – Kontrollikoda (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-04/T/15 – Kontrollikoda (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/C/15 – Kontrollikoda (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/A/15 – Kontrollikoda (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2015 – Regioonide Komitee (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 5/2015 – Regioonide Komitee (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2015 – Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2015 – BERECi büroo (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

– Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa panganduseeskirjade kohta (B8-0593/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Islamiriigi vastase võitluse ja Süüria Araabia Vabariigi vastaste sanktsioonide tühistamise vajaduse kohta (B8-0594/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kodanike äärmise vaesuse kasvu tõkestamise strateegia väljatöötamise kohta (B8-0595/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek uute uimastite leviku kohta Euroopas (B8-0596/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri uuringu tulemuste kohta (B8-0597/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumidele resistentsete bakterite põhjustatud nakkushaiguste kohta (B8-0598/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalse dumpingu ilmingute ja välismaiste tööjõu rendiagentuuride kohta Itaalias (B8-0599/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek suurfarmide ja sigade heaolu kohta Euroopas (B8-0600/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive algatuse eelmaksete jaoks kasutatavate ELi rahaliste vahenditega seotud tagatiste ja järelevalvesüsteemi kehtestamise kohta (B8-0604/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek töökohtade ebakindluse kohta koolides: Mascolo kohtuotsus (B8-0605/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

JURI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Tobrukis tegutsevale valitsusele kehtestatud sanktsioonide tühistamise kohta (B8-0606/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek määruse (EL) nr 1337/2013 sätete laiendamise kohta vorstitoodetele ning sea-, lamba- ja linnulihatoodetele (B8-0607/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek vee lisamise kohta kalandusest pärit toiduainetele (B8-0608/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek investeeringute kohta IKTsse (B8-0609/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

nõuandvad komisjonid:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek krediidituru kriisi ja vajaduse kohta, et EL kohustaks Itaalia pankasid oma kohustusi täitma (B8-0612/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa puuetega inimesi kaasava tööhõivepoliitika kohta (B8-0613/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek asjaolu kohta, et Itaalia prioriteedid ja huvid on vastuolus ELi välispoliitikaga (B8-0614/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kaubavahetuse liberaliseerimisele moratooriumi kehtestamise kohta (B8-0615/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek käibemaksuga seotud nn karussellpettuse vastase võitluse kohta (B8-0616/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) taasriigistamise kohta (B8-0617/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek avalik-õigusliku tööstus- ja kaubandusasutuse staatuse kavandatud kaotamise kohta seoses asjaoluga, et see ei ole kooskõlas riigiabi käsitlevate õigusaktidega (B8-0618/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek kormoranide esinemise kohta liidu aladel (B8-0619/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elundidoonorluse kohta (B8-0620/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek toidu lõhna- ja maitseainete märgistamise kohta (B8-0621/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek noorte tööpuuduse kohta Itaalias (B8-0622/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pereliikmetest hooldajate toetusmeetmete kohta (B8-0623/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Palmyra kui maailma kultuuripärandi objekti kaitsmise kohta (B8-0624/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek isaste tibude hukkamise keelustamise kohta (B8-0625/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ettevõtetele antava Euroopa Liidu abiga seotud tingimuste kohta (B8-0626/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajatega seonduvate pettuste vastase võitluse ebatõhususe kohta ja töötajate vahendamisega tegelevate ettevõtjate rolli kohta lähetatud töötajate arvu hüppelises suurenemises (B8-0627/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopas uute delfinaariumite asutamise keelustamise ja vaalaliste elutingimuste austamise kohta (B8-0628/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Aspergeri sündroomi alase toetus- ja teavitustegevuse kohta (B8-0629/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võltsimise kohta (B8-0630/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

JURI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sigarettide salakaubaveo kohta (B8-0631/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek seaduslike uimastite kohta (B8-0632/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta (B8-0633/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek piimasektori ja Itaalia loomakasvatusettevõtete toetamise kohta (B8-0634/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sõnavabaduse kaitse kohta Türgis (B8-0635/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise albinismi päeva kohta (B8-0636/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek põllumajandusliku biotehnoloogia arengut toetavate meetmete kohta (B8-0637/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek euroalast väljumise korda analüüsiva uuringu läbiviimise kohta (B8-0638/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku kalapüügi ja röövpüügi vastase võitluse kohta Po jõel ja Euroopa jõgedel (B8-0639/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Lambert'i kohtuasja kohta (B8-0640/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Katari poolt Euroopa Parlamendi liikme vastu välja antud fatwa hukkamõistmise kohta (B8-0641/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

nõuandvad komisjonid:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Prosecco kaitset käsitleva Euroopa strateegia kohta (B8-0642/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) ja Euroopa Koolitusfondi (ETF) ühendamise või likvideerimise kohta (B8-0643/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingute määramata ajaks peatamise kohta islami terrorirünnakute ärahoidmise eesmärgil (B8-0644/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek julgeolekuteenistuste tegevuse tagatiste kohta (B8-0645/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta vaadata läbi majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping (B8-0646/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek pühvlite heaolu kohta Euroopas (B8-0647/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Resolutsiooni ettepanek karistuste kohta, mida kohaldab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu kodanike suhtes pärast keskkonnadirektiivide rikkumist liikmesriikide poolt, ning rikkumise eelmenetluse läbipaistvuse kohta (B8-0648/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

JURI

nõuandvad komisjonid:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Resolutsiooni ettepanek Srebrenica kohta (B8-0649/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek väärtpaberistamise mahu taastamise projekti kohta kapitaliturgude liidu raames (B8-0650/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa rändepoliitika läbivaatamise kohta (B8-0651/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta Parmigiano Reggiano ja Grana Padano võltsimise vastu (B8-0652/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

nõuandvad komisjonid:

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta ratifitseerimise kohta Itaalia poolt (B8-0653/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek töötuse vastu võitlemist käsitleva Euroopa strateegia läbivaatamise kohta (B8-0654/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kava kohta lõpetada kooskõlastatult euro kasutamine (B8-0670/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Resolutsiooni ettepanek merekeskkonnale ja kalavarudele kummitusvõrkudest põhjustatud kahjude vähendamise kohta (B8-0671/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek mõjuhinnangu koostamise kohta seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamisega (B8-0672/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek aasia vapsiku leviku ja Itaalia meetootmisele tekitatava kahju kohta (B8-0673/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi toetusmeetmete kohta Itaalia mesindusele (B8-0674/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

AGRI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek lapse saatja haiglas majutamise kohta lapse haiglaravi korral (B8-0675/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

EMPL

nõuandvad komisjonid:

FEMM

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek alaealiste alkoholitarbimise kohta (B8-0678/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI


3. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

6. juuli 2015

(nimi salastatud) (nr 0505/2015); (nimi salastatud) (nr 0506/2015); Jean-Louis Jersier (nr 0507/2015); (nimi salastatud) (nr 0508/2015); Paolo Tatafiore (nr 0509/2015); (nimi salastatud) (nr 0510/2015); (nimi salastatud) (nr 0511/2015); Flavio Miccono (nr 0512/2015); (nimi salastatud) (nr 0513/2015); (nimi salastatud) (nr 0514/2015); (nimi salastatud) (nr 0515/2015); Jonathan Boldy (nr 0516/2015); (nimi salastatud) (nr 0517/2015); (nimi salastatud) (nr 0518/2015); (nimi salastatud) (nr 0519/2015); (nimi salastatud) (nr 0520/2015); Andreas Schomerus (nr 0521/2015); (nimi salastatud) (nr 0522/2015); Nicolai Wiegandt-Lamsat (nr 0523/2015); (nimi salastatud) (nr 0524/2015); (nimi salastatud) (nr 0525/2015); (nimi salastatud) (nr 0526/2015); (nimi salastatud) (nr 0527/2015); Xavier Dell'Ova (nr 0528/2015); (nimi salastatud) (nr 0529/2015); Andrea Marco Giangravé (nr 0530/2015); Marlene Enggaard Løvbum (nr 0531/2015); (nimi salastatud) (nr 0532/2015); Mekhmed Tefik (nr 0533/2015); (nimi salastatud) (nr 0534/2015); Gerhard Schmidt-Delavant (nr 0535/2015); (nimi salastatud) (nr 0536/2015); Jens Genzer (nr 0537/2015); (nimi salastatud) (nr 0538/2015); (nimi salastatud) (nr 0539/2015); (nimi salastatud) (nr 0540/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr 0541/2015); (nimi salastatud) (nr 0542/2015); (nimi salastatud) (nr 0543/2015); (nimi salastatud) (nr 0544/2015); (nimi salastatud) (nr 0545/2015); (nimi salastatud) (nr 0546/2015); (nimi salastatud) (nr 0547/2015); (nimi salastatud) (nr 0548/2015); Jens Genzer (nr 0549/2015); (nimi salastatud) (nr 0550/2015); (nimi salastatud) (nr 0551/2015); Manfred Rickmeyer (nr 0552/2015); (nimi salastatud) (nr 0553/2015); (nimi salastatud) (nr 0554/2015); (nimi salastatud) (nr 0555/2015); Graham Buckingham (nr 0556/2015); (nimi salastatud) (nr 0557/2015); (nimi salastatud) (nr 0558/2015); (nimi salastatud) (nr 0559/2015); (nimi salastatud) (nr 0560/2015); (nimi salastatud) (nr 0561/2015); (nimi salastatud) (nr 0562/2015); (nimi salastatud) (nr 0563/2015); Jens Genzer (nr 0564/2015); (nimi salastatud) (nr 0565/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0566/2015); (nimi salastatud) (nr 0567/2015); (nimi salastatud) (nr 0568/2015); Robert Cates (nr 0569/2015); (nimi salastatud) (nr 0570/2015); (nimi salastatud) (nr 0571/2015); Jens Genzer (nr 0572/2015); Flavio Miccono (nr 0573/2015); (nimi salastatud) (nr 0574/2015); Jens Genzer (nr 0575/2015); Jens Genzer (nr 0576/2015); (nimi salastatud) (nr 0577/2015); (nimi salastatud) (nr 0578/2015); (nimi salastatud) (nr 0579/2015); (nimi salastatud) (nr 0580/2015); (nimi salastatud) (nr 0581/2015); (nimi salastatud) (nr 0582/2015); (nimi salastatud) (nr 0583/2015); (nimi salastatud) (nr 0584/2015); (nimi salastatud) (nr 0585/2015); (nimi salastatud) (nr 0586/2015); Flavio Miccono (nr 0587/2015); (nimi salastatud) (nr 0588/2015); (nimi salastatud) (nr 0589/2015); (nimi salastatud) (nr 0590/2015); (nimi salastatud) (nr 0591/2015); (nimi salastatud) (nr 0592/2015); (nimi salastatud) (nr 0593/2015); (nimi salastatud) (nr 0594/2015); (nimi salastatud) (nr 0595/2015); Albert Ricart (nr 0596/2015); Flavio Miccono (nr 0597/2015); (nimi salastatud) (nr 0598/2015); (nimi salastatud) (nr 0599/2015); (nimi salastatud) (nr 0600/2015); (nimi salastatud) (nr 0601/2015); (nimi salastatud) (nr 0602/2015); (nimi salastatud) (nr 0603/2015); (nimi salastatud) (nr 0604/2015); (nimi salastatud) (nr 0605/2015); (nimi salastatud) (nr 0606/2015); (nimi salastatud) (nr 0607/2015); (nimi salastatud) (nr 0608/2015); (nimi salastatud) (nr 0609/2015); (nimi salastatud) (nr 0610/2015); Roberto Tacconi (nr 0611/2015); Valentin Nedkov (nr 0612/2015); (nimi salastatud) (nr 0613/2015); (nimi salastatud) (nr 0614/2015); (nimi salastatud) (nr 0615/2015); (nimi salastatud) (nr 0616/2015); (nimi salastatud) (nr 0617/2015); (nimi salastatud) (nr 0618/2015); (nimi salastatud) (nr 0619/2015); (nimi salastatud) (nr 0620/2015); (nimi salastatud) (nr 0621/2015); (nimi salastatud) (nr 0622/2015); (nimi salastatud) (nr 0623/2015); (nimi salastatud) (nr 0624/2015); (nimi salastatud) (nr 0625/2015); Carmen Neumann (nr 0626/2015); Javed Lindner (nr 0627/2015); Adolfo Tello (nr 0628/2015); (nimi salastatud) (nr 0629/2015); (nimi salastatud) (nr 0630/2015); (nimi salastatud) (nr 0631/2015); (nimi salastatud) (nr 0632/2015); (nimi salastatud) (nr 0633/2015); (nimi salastatud) (nr 0634/2015).


4. Euroopa julgeoleku tegevuskava (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000064/2015), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Euroopa julgeoleku tegevuskava (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000065/2015), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa julgeoleku tegevuskava (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Arutelu toimus 7. juulil 2015 (7.7.2015 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta (2015/2697(RSP)) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel ja Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta (2015/2697(RSP)) (B8-0679/2015).

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.4.


5. Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2723(RSP))

Arutelu toimus 10. juunil 2015 (10.6.2015 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Burundi kohta (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.11.


6. Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (2015/2729(RSP))

Arutelu toimus 7. juulil 2015 (7.7.2015 protokolli punkt 9).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- József Szájer fraktsiooni PPE nimel komisjoni 2016. aasta tööprogrammi kohta (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjoni 2016. aasta tööprogrammi kohta (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2016. aasta tööprogrammiks (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2016. aasta tööprogrammi kohta (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2016. aasta tööprogrammiks (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2016. aasta tööprogrammiks (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2016. aasta tööprogrammiga (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.5.


7. Olukord Jeemenis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2015/2760(RSP))

Arutelu toimus 8. juulil 2015 (8.7.2015 protokollipunkt 12).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP)) (B8-0680/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP)) (B8-0681/2015);

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP)) (B8-0682/2015);

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP)) (B8-0683/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP)) (B8-0686/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP)) (B8-0687/2015).

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.6.


8. Srebrenica mälestamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Srebrenica mälestamine (2015/2747(RSP))

Günther Oettinger (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrej Plenković, Afzal Khan, Ulrike Lunacek, Tonino Picula ja Davor Škrlec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk ja António Marinho e Pinto.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Igor Šoltes, Terry Reintke, Ulrike Lunacek ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Srebrenica sündmuste mälestamise kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0716/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel Srebrenica mälestamise kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0717/2015);

- Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Srebrenica mälestuspäeva kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0718/2015);

- Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Afzal Khan, Martina Werner, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Daniele Viotti, Ulrike Rodust, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Evelyne Gebhardt, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Roberto Gualtieri, Jutta Steinruck, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Arne Lietz, Elena Valenciano, Anneliese Dodds, Miltiadis Kyrkos, Vincent Peillon, Francisco Assis, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose ja Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel Srebrenica sündmuste mälestamise kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0719/2015);

- Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel Srebrenica sündmuste mälestamise kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0720/2015);

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel Srebrenica sündmuste mälestamise kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0721/2015);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel Srebrenica sündmuste mälestamise kohta (2015/2747(RSP)) (B8-0722/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.12.


9. Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, ja Pilar Ayuso, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.2.


10. Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta [2014/2256(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Blanco López (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Catherine Stihler (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella Adinolfi (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Therese Comodini Cachia fraktsiooni PPE nimel, Mary Honeyball fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Bergeron fraktsiooni EFDD nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Joëlle Bergeronile, kes oli istungisaalist lahkunud, nii et küsimus jäi vastamata, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sajjad Karim, ja Dietmar Köster.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Julia Reda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.9.


11. Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (lühiettekanne)

Raport ELi uue lähenemisviisi kohta inimõigustele ja demokraatiale koos hinnangu andmisega Euroopa demokraatia rahastu tegevusele selle asutamisest alates [2014/2231(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Andrzej Grzyb tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál ja Notis Marias.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.10.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja see jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe ja Paul Rübig.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Ressursitõhusus: liikumine ringmajanduse suunas (hääletus)

Raport ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta [2014/2208(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0266)


12.2. Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii korral * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0267)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0267)

Sõnavõtud

Michèle Rivasi, kes võttis enne hääletust sõna raporti sisu teemal, ning Ashley Fox, kes võttis pärast hääletust sõna, et paluda hääletusjärjekorra muutmist.

Euroopa Parlament lükkas ettepaneku elektroonilisel hääletusel tagasi (299 poolt, 310 vastu, erapooletuid 37).


12.3. Kapitaliturgude liidu loomine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0655/2015 (2015/2634(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0268)


12.4. Euroopa julgeoleku tegevuskava (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0676/2015 ja B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0269)


12.5. Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 ja B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0656/2015

(asendades B8-0656/2015 ja B8-0662/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

József Szájer fraktsiooni PPE nimel ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel

Sõnavõtud

Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, kes soovis hääletuse edasilükkamist septembrisse, Bas Eickhout, kes toetas ettepanekut, ning Vicky Ford, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament kiitis ettepaneku elektroonilisel hääletusel heaks (453 poolt, 124 vastu, erapooletuid 7).


12.6. Olukord Jeemenis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 ja B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0680/2015

(asendades B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 ja B8-0687/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli ja Theresa Griffin fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel;

Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0270)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0688/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Javier Couso Permuy, kes esitas muudatusettepaneku nr 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.


12.7. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (hääletus)

Raport Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemide ja poliitilise stabiilsuse väljavaadete kohta [2014/2229(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0271)


12.8. Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta [2015/2002(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0272)

Sõnavõtud

Eduard Kukan (raportöör), kes esitas muudatusettepaneku nr 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.9. Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) rakendamise kohta [2014/2256(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Julia Reda (A8-0209/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0273)

Sõnavõtud

Mary Honeyball, kes esitas punkti 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.

Petri Sarvamaa, hääletuse korraldamise teemal.


12.10. Hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele (hääletus)

Raport ELi uue lähenemisviisi kohta inimõigustele ja demokraatiale koos hinnangu andmisega Euroopa demokraatia rahastu tegevusele selle asutamisest alates [2014/2231(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0274)


12.11. Olukord Burundis (hääletus)

Arutelu toimus 10. juunil 2015 (10.6.2015 protokollipunkt 14).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 9. juulil 2015 (9.7.2015 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0657/2015

(asendades B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ja Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud P8_TA(2015)0275)

Sõnavõtud

Louis Michel, kes esitas punkti 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.12. Srebrenica mälestamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015 (2015/2747(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0716/2015

(asendades B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015 ja B8-0722/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea ja Demetris Papadakis fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi

Vastu võetud (P8_TA(2015)0276)

Sõnavõtud

Ivan Jakovčić, kes esitas punkti 6 järele lisamiseks kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu.


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäev, 8. juuli 2015, hääletus)

Raport: Bernd Lange - A8-0175/2015
Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jordi Sebastià, Krisztina Morvai, Tania González Peñas, Tonino Picula ja Miguel Urbán Crespo

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Raport: Bernd Lange - A8-0175/2015
Nicola Caputo, Klaus Buchner, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó ja Jude Kirton-Darling

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Raport: Bernd Lange - A8-0175/2015
Daniel Hannan, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Jonathan Arnott ja Neena Gill

Raport: Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015
Marian Harkin, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Monica Macovei

Raport: Ivo Belet - A8-0029/2015
Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Laura Agea - A8-0205/2015
Marian Harkin, Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Raport: José Manuel Fernandes - A8-0217/2015
Jiří Pospíšil

Raport: Jean Lambert - A8-0204/2015
Marian Harkin, Krisztina Morvai ja Seán Kelly

Raport: Elly Schlein - A8-0184/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Seán Kelly.

(neljapäev, 9. juuli 2015, hääletus)

Raport: Sirpa Pietikäinen - A8-0215/2015
Andrejs Mamikins, Jude Kirton-Darling ja Seán Kelly

Kapitaliturgude liidu loomine - (2015/2634(RSP)) - B8-0655/2015
Seán Kelly

Euroopa julgeoleku tegevuskava - (2015/2697(RSP)) - B8-0676/2015
Krisztina Morvai ja Steven Woolfe

Raport: Vincent Peillon - A8-0193/2015
Krisztina Morvai

Raport: Eduard Kukan - A8-0194/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei

Raport: Julia Reda - A8-0209/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marian Harkin, Monica Macovei ja Arne Gericke

Raport: Andrzej Grzyb - A8-0177/2015
Krisztina Morvai ja Monica Macovei


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.45 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

Nadine Morano andis teada, et ta ei saanud tehnilistel põhjustel osaleda kõikides eelmise päeva hääletustes.

°
° ° °

Martina Michels andis seoses muudetud ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta (A8-0041/2015) teada, et ta oleks soovinud hääletada selle vastu (29.4.2015 protokollipunkt 10.61).


16. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (COM(2015)0318) (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjendustega:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD))

edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 10. juulist 2015.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 7.7.2015 protokollipunkt 2.)


17.1. Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Jeroen Lenaers, Paloma López Bermejo, Marietje Schaake ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.1.


17.2. Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega

Resolutsiooni ettepanekud B8-0690/2015, B8-692/2015, B8-0694/2015, B8-696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Bogdan Brunon Wenta, Marie-Christine Vergiat, Javier Nart ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Maria Arena fraktsiooni S&D nimel ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.2.


17.3. Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga

Resolutsiooni ettepanekud B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

Alyn Smith, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Monica Macovei fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus ühtlasi vastamast küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Alyn Smith, Seán Kelly, Elena Valenciano, Petras Auštrevičius ja Fabio Massimo Castaldo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Julie Ward.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.3.


17.4. Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

Jana Žitňanská, Jordi Sebastià, Jaromír Štětina, Marie-Christine Vergiat ja Ivan Jakovčić tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Seán Kelly, Marek Jurek ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 18.4.


18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


18.1. Vabaühendusi ja ametiühinguid käsitlevad seaduseelnõud Kambodžas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015 (2015/2756(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0689/2015

(asendades B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015 ja B8-0701/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Davor Škrlec ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0277)


18.2. Kongo Demokraatlik Vabariik, eelkõige seoses kahe kinnipeetava inimõiguslase Yves Makwambala ja Fred Bauma juhtumitega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015 (2015/2757(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0690/2015

(asendades B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015 ja B8-0702/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0278)


18.3. Bahrein, eriti seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015 (2015/2758(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0703/2015

(asendades B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015 ja B8-0712/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Maria Arena, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Vincent Peillon, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Barbara Spinelli ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Davor Škrlec ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0279)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0705/2015 ja B8-0706/2015 muutusid kehtetuks.)


18.4. Kahe kristlasest kirikuõpetaja olukord Sudaanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015 (2015/2766(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0707/2015

(asendades B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015 ja B8-0715/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

- Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0280)

Sõnavõtud

Marie-Christine Vergiat esitas punkti 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)
(Esimeeste konverentsi 2. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

CULT-komisjon

- Kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise mitmekesisuse ja hariduse roll ELi põhiväärtuste edendamisel (2015/2139(INI))

- ELi teemade õpetamine koolis (2015/2138(INI))

ECON-komisjon

- ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (2015/2140(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, IMCO)

ENVI-komisjon

- ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehindamine (2015/2137(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)


21. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 7. septembrist 2015 kuni 10. septembrini 2015.


22. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


23. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Lamberts, Moraes, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Õigusalane teave