Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Ερμηνείες του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 130, παράγραφος 3 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Η έκφραση «κατ’ εξαίρεση» πρέπει να ερμηνευτεί ότι σημαίνει πως η επιπλέον ερώτηση αφορά ένα επείγον θέμα και ότι η υποβολή της ερώτησης αυτής δεν μπορεί να περιμένει τον επόμενο μήνα. Επιπλέον, ο αριθμός ερωτήσεων που κατατίθενται με βάση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 πρέπει να είναι μικρότερος από το θεσπισμένο όριο των πέντε ερωτήσεων ανά μήνα.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, μέχρι την έγκριση των ανά χείρας πρακτικών, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

"«Εάν υποβληθεί αίτημα για διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης, η διαδικασία ψηφοφορίας επί του αιτήματος πρέπει να δρομολογείται χωρίς περιττή καθυστέρηση. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα ανακοίνωσης των ψηφοφοριών στην ολομέλεια και, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στους βουλευτές προκειμένου να μεταβούν στο Ημικύκλιο.

Κατ’ αναλογία προς το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 152 παράγραφος 2, εάν έχει απορριφθεί ένα τέτοιο αίτημα, παρόμοιο αίτημα δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να θέσει τέρμα στην υπέρμετρη χρήση αιτημάτων που υποβάλλονται βάσει αυτού του άρθρου.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, μέχρι την έγκριση των ανά χείρας πρακτικών, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου