Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 7. septembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 130 ods. 3 rokovacieho poriadku:

Pojem „výnimočne“ sa má vykladať tak, že doplňujúca otázka sa týka naliehavej záležitosti a že s predložením tejto otázky nemožno počkať do nasledujúceho mesiaca. Okrem toho musí byť počet otázok predložených podľa odseku 3 druhého pododseku nižší ako stanovených päť otázok mesačne .

Ak politická skupina alebo najmenej 40 poslancov nevznesie proti tomuto výkladu žiadnu námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku do schválenia tejto zápisnice, tento výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.

Predseda v súlade s článom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 191 rokovacieho poriadku:

V prípade predloženia žiadosti o prerušenie alebo skončenie rokovania sa má hlasovanie o tejto žiadosti začať bez zbytočného odkladu. Mali by sa využiť obvyklé prostriedky na oznamovanie hlasovania v pléne a v súlade so zavedenou praxou by sa mal poslancom poskytnúť dostatočný čas na premiestnenie sa do rokovacej sály.

Analogicky s článkom 152 ods. 2 druhým pododsekom nemožno v prípade zamietnutia takejto žiadosti opätovne predložiť v ten istý deň podobnú žiadosť. V súlade s výkladom článku 22 ods. 1 má predseda právo zamedziť nadmernému predkladaniu žiadostí podľa tohto článku.“

Ak žiadna politická skupina alebo skupina najmenej 40 poslancov nevznesie námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku do schválenia tejto zápisnice, tento výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.

Právne oznámenie