Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 130.3 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

”Uttrycket ”i undantagsfall” ska tolkas så, att den ytterligare frågan avser ett brådskande ärende och att inlämningen av frågan inte kan vänta till påföljande månad. Vidare måste det antal frågor som inges i enlighet med punkt 3 andra stycket vara lägre än fem frågor per månad.”

Denna tolkning ska anses antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 226.3 i arbetsordningen) före justeringen av föreliggande protokoll. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 191 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

"”Om en begäran om att avbryta eller avsluta sammanträdet läggs fram, ska förfarandet för omröstning om denna begäran inledas utan oskäligt dröjsmål. Det vanliga sättet att tillkännage plenaromröstningar bör användas, och i enlighet med gällande praxis bör ledamöterna få tillräckligt med tid för att hinna till plenisalen.

I analogi med artikel 152.2 andra stycket kan en liknande begäran inte läggas fram på nytt under samma dag om en sådan begäran har förkastats. I överensstämmelse med tolkningen av artikel 22.1 har talmannen rätt att avbryta överdriven användning av begäranden som läggs fram i enlighet med den här artikeln.”

Denna tolkning ska anses antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 226.3 i arbetsordningen) före justeringen av föreliggande protokoll. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.

Rättsligt meddelande