Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 7 септември 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Съвета.

Водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на Съвета.
Водеща: REGI (член 54 от Правилника за дейността), EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: LIBE

- Делегирано решение на Комисията относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на вентилационните въздуховоди и тръби за вентилиране на въздух в съответствие с Регламент(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 юли 2015 г.
Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 юли 2015 г.
Водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2015 г.
Водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (EO) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009г. относно статистиката за растителните култури (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2015 г.
Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на критериите за определяне на равнището на финансовите корекции и за прилагане на фиксираните финансови корекции и за изменение на Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.
Водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на определенията и координиране на допълнителния надзор върху концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на набор от показатели за прилагането на гаранция на ЕС (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 седмици, считано от датата на получаване на 26 август 2015 г.

Водеща: ECON (член 55 от Правилника за дейността), BUDG (член 55 от Правилника за дейността), ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 55 от Правилника за дейността),

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел определяне на подробни правила за уточняване на някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за прилагане на член 8, посочени в приложениеVI към него (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2015 г.

Водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема за общи тарифни преференции (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 август 2015 г.

Водеща: INTA

Правна информация