Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: REGI (článek 54 jednacího řádu), EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a kterým se ruší nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o zvláštní ustanovení k podávání zpráv o nesrovnalostech ohledně Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: LIBE

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na ventilační kanály a potrubí určené k větrání vzduchem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. července 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. července 2015
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění Kjótského protokolu po roce 2012 (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. července 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro použití paušální sazby finančních oprav, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 665/2008 (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice koncentrace rizik a transakcí uvnitř skupiny a koordinující doplňkový dozor nad nimi (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 o srovnávací přehled ukazatelů pro uplatňování záruky EU (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 týdny od data přijetí, tj. 26. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON (článek 55 jednacího řádu), BUDG (článek 55 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o způsoby použití článku 8 uvedené v příloze VI zmíněného nařízení (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))
Lhůta pro vyslovení námitek: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. srpna 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

Právní upozornění