Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. september 2015 - StrasbourgEndelig udgave

13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med DenEuropæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Rådets anmodning

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Rådets anmodning

Henvist til kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54), EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 med specifikke bestemmelser for indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede afgørelse om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af ventilationskanaler og -rør til luftventilation i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. juli 2015

Henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen efter 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 af 18. juni 2009 om afgrødestatistikker (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår kriterierne for fastlæggelse af niveauet for finansielle korrektioner og for anvendelse af faste korrektioner og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/1017 med udarbejdelse af en resultattavle med indikatorer for anvendelse af EU-garantien (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Frist for indsigelse: 3 uger, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. august 2015

Henvist til kor. udv.: ECON (forretningsordenens artikel 55), BUDG (forretningsordenens artikel 55), ITRE (forretningsordenens artikel 54),TRAN (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 til præcisering af visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af artikel 8 anført i VI til samme forordning (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2015

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. august 2015

Henvist til kor. udv.: INTA

Juridisk meddelelse