Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 7. september 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses enim puudustkannatavate isikute abistamiseks loodud Euroopa abifondiga (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud nõukogu taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 lisakuud nõukogu taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjonimäärus (EÜ) nr 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 erisätetega, mis käsitlevad eeskirjade eiramisest teatamist seoses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondiga ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendiga (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb õhu ventileerimiseks ettenähtud ventilatsioonikanalite ja -torude suhtes kohaldatavaid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2568/91 oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 9. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 389/2013 seoses Kyoto protokolli tehnilise rakendamisega pärast 2012. aastat (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 543/2009 põllumajanduskultuuride statistika kohta (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. juulil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses kriteeriumidega finantskorrektsioonide taseme määramiseks ja kindla määraga finantskorrektsioonide kohaldamiseks ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse riskikontsentratsiooni ja kontsernisiseste tehingute määratlusi ning kooskõlastatakse nende täiendavat järelevalvet (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/1017, kehtestades ELi tagatise rakendamise eesmärgil näitajate tulemustabeli (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 nädalat alates kättesaamise kuupäevast 26. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 55), BUDG (kodukorra artikkel 55), ITRE (kodukorra artikkel 54), TRAN (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 21. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 978/2012 seoses artikli 8 kohaldamise tingimustega, mis on loetletud kõnealuse määruse VI lisas (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) II, III ja IV lisa (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. augustil 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

Õigusalane teave