Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1848/2006 (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām gaisa ventilācijai paredzētu ventilācijas kanālu un cauruļu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 9. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Kioto protokola tehnisko īstenošanu pēc 2012.gada groza Regulu (ES) Nr. 389/2013 (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz statistiku par augkopības kultūrām groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 543/2009 (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz finanšu korekciju apmēra noteikšanas un vienotas likmes finanšu korekciju piemērošanas kritērijiem un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 665/2008 (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas definīcijas un koordinēta papildu uzraudzība pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)2015/1017, izveidojot ES galvojuma piemērošanas rezultātu pārskatu (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 nedēļas, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 26. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 55. pants), BUDG (Reglamenta 55. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri precizē dažus Savienības Muitas kodeksa noteikumus (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 attiecībā uz 8. panta piemērošanas kārtību, kas noteikta minētās regulas VI pielikumā (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Juridisks paziņojums