Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van de Raad.
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van de Raad.
verwezen naar ten principale: REGI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Fonds voor asiel, migratie en integratie en aangaande het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van leidingen en buizen voor luchtventilatie op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli 2015
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto na 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij wat betreft de criteria voor het bepalen van het niveau van de financiële correcties en voor de toepassing van forfaitaire financiële correcties, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 665/2008 van de Commissie (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot specificering van de definities van en coördinering van het aanvullende toezicht op risicoconcentratie en intragroepstransacties (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad met de instelling van een scorebord van indicatoren voor de toepassing van de EU-garantie (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 weken vanaf de datum van ontvangst van 26 augustus 2015
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 55 van het Reglement), BUDG (artikel 55 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met nadere regels ter verduidelijking van een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in bijlage VI bij die verordening genoemde voorwaarden voor de toepassing van artikel 8 (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2015
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2015
verwezen naar ten principale: INTA

Juridische mededeling