Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja

13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih glede Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna dva meseca na pobudo Sveta.
Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna dva meseca na pobudo Sveta.
Posredovano pristojnemu odboru: REGI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti prezračevalnih vodov in cevi v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 mesecs od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2013 v zvezi s tehničnim izvajanjem Kjotskega protokola po letu 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 543/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o statistiki rastlinske pridelave (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo dopolnilni nadzor koncentracije tveganja in poslov v skupini (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta s preglednico kazalnikov za uporabo jamstva EU (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 tedni od datuma prejetja dne 26. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON (člen 55 Poslovnika), BUDG (člen 55 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede načinov uporabe člena 8 Uredbe, navedenih v Prilogi VI k Uredbi (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

Pravno obvestilo