Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 7. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - lhůta: 27. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro guazatin v některých produktech a na jejich povrchu (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - lhůta: 1. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o některé požadavky týkající se živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, a příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - lhůta: 29. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií v některých nezpracovaných obilovinách a ustanovení o monitorování a předkládání zpráv (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU substrátům, pomocným půdním látkám a mulči (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - lhůta: 10. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků v kakaové vláknině, banánových lupíncích, doplňcích stravy, sušených bylinách a sušeném koření (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - lhůta: 16. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o nonylfenol ethoxyláty (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - lhůta: 18. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy IC a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: REGI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 251/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu datových souborů po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON

- Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokud jde o zkoušení obsahu dioxinů v olejích, tucích a výrobcích z nich získaných (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu kaprinovou, parafinový olej (CAS 64742-46-7), parafinový olej (CAS 72623-86-0), parafinový olej (CAS 8042-47-5), parafinový olej (CAS 97862-82-3), polysulfid vápenatý a močovinu v některých produktech a na jejich povrchu (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - lhůta: 14. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití vínanu železnatého jako protispékavé látky v soli a jejích náhražkách (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - lhůta: 16. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro ethyl-lauroyl-argininát (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - lhůta: 16. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití erythritolu (E 968) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v ochucených nápojích se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - lhůta: 29. září 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - lhůta: 11. října 2015)
předáno příslušný výbor: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - lhůta: 17. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1983/2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - lhůta: 21. října 2015)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 38 (Text s významem pro EHP) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - lhůta: 17. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - lhůta: 17. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - lhůta: 29. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění hlavních požadavků na ochranu životního prostředí (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na letové zapisovače, zařízení na určování polohy pod vodou a systémy sledování letadel (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - lhůta: 27. října 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2009/563/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - lhůta: 25. října 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5 a 7 a mezinárodní účetní standardy 19 a 34 (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - lhůta: 28. října 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

Právní upozornění