Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - προθεσμία: 27 Δεκέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όσον αφορά το παράρτημα I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας guazatine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - προθεσμία: 1 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα καθώς και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - προθεσμία: 29 Νοέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα μη μεταποιημένα δημητριακά και τις διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE σε μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - προθεσμία: 10 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας οι οποίοι διατυπώνονται στα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την απόρριψη της έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε ίνες κακάου, τσιπς μπανάνας, συμπληρώματα διατροφής, αποξηραμένα βότανα και αποξηραμένα μπαχαρικά (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - προθεσμία: 16 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΓ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όσον αφορά την προσαρμογή των σειρών δεδομένων μετά την αναθεώρηση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό με την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό με την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της παρουσίας διοξινών στα έλαια, τα λίπη και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για το καπρινικό οξύ, το παραφινέλαιο (CAS 64742 46-7), το παραφινέλαιο (CAS 72623-86-0), το παραφινέλαιο (CAS 8042-47-5), το παραφινέλαιο (CAS 97862-82-3), τη θειική άσβεστο και την ουρία μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - προθεσμία: 14 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση τρυγικού σιδήρου ως αντισυσσωματοποιητικού παράγοντα στο αλάτι και τα υποκατάστατά του (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - προθεσμία: 16 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για τoν λαυρικό αργινικό αιθυλεστέρα (Ethyl lauroyl arginate) (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - προθεσμία: 16 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση της ερυθριτόλης (Ε 968) ως ενισχυτικού γεύσης σε αρωματισμένα ποτά με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα ζάχαρα (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - προθεσμία: 29 Σεπτέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 41 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1983/2003 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των βασικών μεταβλητών-στόχων (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - προθεσμία: 21 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - προθεσμία: 17 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση μιας νέας λειτουργικής ομάδας πρόσθετων υλών για ζωοτροφές (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - προθεσμία: 29 Νοέμβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 όσον αφορά την εφαρμογή βασικών απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης, υποβρύχιες συσκευές εντοπισμού και συστήματα ιχνηλάτησης αεροσκαφών (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - προθεσμία: 27 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2009/300/ΕΚ, 2009/563/ΕΚ, 2009/894/ΕΚ, 2011/330/ΕΕ και 2011/337/ΕΕ, ώστε να παραταθεί η ισχύς των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - προθεσμία: 25 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - προθεσμία: 28 Οκτώβριος 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου