Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg

14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - määräaika: 27. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse guatsatiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - määräaika: 1. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen II muuttamisesta eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita koskevien tiettyjen vaatimusten osalta sekä elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - määräaika: 29. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta tiettyjen käsittelemättömien viljojen torajyväpahkojen enimmäismäärien sekä seurantaa ja raportointia koskevien säännösten osalta (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista annetun asetuksen (EY) N:o 282/2008 muuttamisesta (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä kaakaokuidussa, banaanilastuissa, ravintolisissä, kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - määräaika: 16. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta nonyylifenolietoksylaattien osalta (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - määräaika: 18. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteen I C ja V muuttamisesta (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanemiseksi yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin yhteisen indeksin viitejakson osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1708/2005 muuttamisesta (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission asetus yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 251/2009 liitteen I muuttamisesta tietosarjojen mukauttamiseksi toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) tarkistamisen johdosta (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten siltä osin kuin kyse on kloorimetyyli-isotiatsolinonista ja metyyli-isotsiatsolinonista sekä yksittäisinä aineina että 3:1-seoksena (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten bentsisotiatsolinonin osalta (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten formamidin osalta (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen tuotteiden dioksiinitutkimuksista (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY liitteen II muuttamisesta (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kapriinihapon, parafiiniöljyn (CAS 64742 46-7), parafiiniöljyn (CAS 72623-86-0), parafiiniöljyn (CAS 8042-47-5), parafiiniöljyn (CAS 97862-82-3), rikkikalkin ja urean jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - määräaika: 14. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta suolassa ja ruokasuolavalmisteissa paakkuuntumisenestoaineena käytettävän rautatartraatin osalta (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - määräaika: 16. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta etyylilauryyliarginaatin (E243) eritelmän osalta (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - määräaika: 16. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erytritolin (E 968) käytöstä arominvahventeena maustetuissa juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - määräaika: 29. syyskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 16 ja 41 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1983/2003 muuttamisesta (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - määräaika: 21. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 16 ja 38 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 11 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - määräaika: 17. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta uuden rehun lisäaineiden funktionaalisen ryhmän perustamiseksi (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - määräaika: 29. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten osalta (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanon osalta (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta lennonrekisteröintilaitteita, vedenalaiseen paikannukseen tarkoitettuja laitteita ja ilma-aluksen seurantajärjestelmiä koskevien vaatimusten osalta (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten 2009/300/EY, 2009/563/EY, 2009/894/EY, 2011/330/EU ja 2011/337/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - määräaika: 25. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 ja IAS 34 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - määräaika: 28. lokakuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

Oikeudellinen huomautus