Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 7. rujna 2015. - Strasbourg

14. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu PrilogaI. (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - : 27. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I. (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka gvazatina u ili na određenim proizvodima (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - : 1. listopada 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u pogledu određenih zahtjeva za žive školjke, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - : 29. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži na određenim neprerađenim žitaricama te odredaba o praćenju i izvješćivanju (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 282/2008 o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, sredstva za poboljšavanje tla i malč (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - : 10. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, a odnose se na razvoj i zdravlje djece (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za zdravstvenu tvrdnju koja se navodi na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - : 16. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu nonilfenol etoksilata (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - : 18. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: REGI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu prilagodbe serija podataka nakon revizije klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu klorometilizotiazolinona i metilizotiazolinona kao pojedinačnih tvari te kao smjese u omjeru 3 : 1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu benzizotiazolinona (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka, u pogledu formamida (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Službeni rezultati glasovanja o Uredbi Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu testiranja na dioksin ulja, masti i od njih dobivenih proizvoda (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka za kaprinsku kiselinu, parafinsko ulje (CAS 64742 46-7), parafinsko ulje (CAS 72623-86-0), parafinsko ulje (CAS 8042-47-5), parafinsko ulje (CAS 97862-82-3), sumporno vapno i ureu u ili na određenim proizvodima (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - : 14. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uporabe željezova tartarata kao tvari protiv zgušnjavanja u soli i njezinim zamjenama (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - : 16. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za etil lauroil arginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - : 16. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe eritritola (E 968) kao pojačivača okusa u aromatiziranim pićima smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanih šećera (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - : 29. rujan 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Nacrt uredbe Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - : 11. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima 16 i 41 (Tekst značajan za EGP) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - : 17. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1983/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - : 21. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardima 16 i 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - : 17. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 11 (Tekst značajan za EGP) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - : 17. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja nove funkcionalne skupine dodataka hrani za životinje (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - : 29. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bitnih zahtjeva u pogledu zaštite okoliša (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu provedbe bitnih zahtjeva za zaštitu okoliša (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu zahtjeva za uređaje za snimanje podataka o letu, podvodne uređaje za lociranje i sustave za praćenje zrakoplova (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - : 27. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2009/563/EZ, 2009/894/EZ, 2011/330/EU i 2011/337/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - : 25. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 5 i 7 i međunarodnih računovodstvenih standarda 19 i 34 (Tekst značajan za EGP) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - : 28. listopad 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

Pravna napomena