Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris - Strasbūra

14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Ipielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz guazatīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos un uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - termiņš: 2015. gada 1. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, attiecībā uz dažām prasībām par dzīvām gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, un I pielikumu Regulā (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - termiņš: 2015. gada 29. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz melno graudu sklerociju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju atsevišķu veidu neapstrādātos graudos un noteikumus par uzraudzību un ziņošanu (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - termiņš: 2015. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula par atteikumu atļaut dažas tādas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz bērnu attīstību un veselību (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērnu attīstību un veselību (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kakao šķiedrā, banānu čipsos, uztura bagātinātājos, kaltētos garšaugos un kaltētās garšvielās groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termiņš: 2015. gada 16. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz nonilfenola etoksilātiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termiņš: 2015. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza IC un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas regula, ar ko pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA), attiecībā uz datu sēriju pielāgošanu groza I pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz hlormetilizotiazolinonu un metilizotiazolinonu gan atsevišķi, gan attiecībā 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz benzizotiazolinonu (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz formamīdu (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 183/2005 II pielikumu groza attiecībā uz eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu dioksīna testēšanu (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kaprīnskābes, parafīneļļas (CAS 64742 46-7), parafīneļas (CAS 72623-86-0), parafīneļļas (CAS 8042-47-5), parafīneļļas (CAS 97862-82-3), sērkaļķa un urīnvielas maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termiņš: 2015. gada 14. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dzelzs tartrāta kā pretsalipes vielas lietošanu sālī un tā aizstājējos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termiņš: 2015. gada 16. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz etillauroilargināta (E 243) specifikācijām groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termiņš: 2015. gada 16. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz eritritola (E 968) kā garšas pastiprinātāja lietošanu aromatizētos dzērienos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termiņš: 2015. gada 29. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. un 41. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termiņš: 2015. gada 21. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. un 38. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 11. starptautisko finanšu pārskatu standartu (Dokuments attiecas uz EEZ) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz jaunas barības piedevu funkcionālās grupas izveidi (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termiņš: 2015. gada 29. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz vides aizsardzības pamatprasībām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz vides aizsardzības pamatprasību īstenošanu groza Regulu (ES) Nr. 748/2012 (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 attiecībā uz prasībām lidojuma parametru reģistratoriem, zemūdens dislocēšanas ierīcēm un gaisa kuģa izsekošanas sistēmām (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumus 2009/300/EK, 2009/563/EK, 2009/894/EK, 2011/330/ES un 2011/337/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termiņš: 2015. gada 25. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem Nr. 5 un 7 un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Nr. 19 un 34 groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termiņš: 2015. gada 28. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

Juridisks paziņojums