Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 7 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

14. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlageI (COM(2015)04092015/2832(RPS) - termijn: 27 december 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlage I (D039618/02 – 2015/2795(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor guazatine in of op bepaalde producten (D035769/04 – 2015/2818(RPS) - termijn: 1 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, wat betreft bepaalde vereisten voor levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (D037347/04 – 2015/2828(RPS) - termijn: 29 november 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan moederkorensclerotiën in bepaalde onbewerkte granen en de bepalingen betreffende toezicht en rapportage (D038125/03 – 2015/2784(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 282/2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (D038828/02 – 2015/2783(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel (D038860/02 – 2015/2780(RPS) - termijn: 10 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D039048/03 – 2015/2792(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D039049/02 – 2015/2790(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in cacaovezels, bananenchips, voedingssupplementen, gedroogde kruiden en gedroogde specerijen (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termijn: 16 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft nonylfenolethoxylaten (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termijn: 18 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IC en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wat de indiening van tijdreeksen voor de nieuwe regionale indeling betreft (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: REGI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken, wat betreft de aanpassing van reeksen gegevens ingevolge de herziening van de classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft chloormethylisothiazolinon en methylisothiazolinon – zowel afzonderlijk als in een verhouding van 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft benzisothiazolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft formamide (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat het testen op dioxine van oliën, vetten en daarvan afgeleide producten betreft (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van caprinezuur, paraffineolie (CAS 64742 46-7), paraffineolie (CAS 72623-86-0), paraffineolie (CAS 8042-47-5), paraffineolie (CAS 97862-82-3), Californische pap en ureum in of op bepaalde producten (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termijn: 14 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van ijzertartraat als antiklontermiddel in zout en zoutvervangers betreft (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termijn: 16 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van ethyllauroylarginaat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termijn: 16 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van erytritol (E 968) betreft als smaakversterker in gearomatiseerde dranken met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termijn: 29 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de International Accounting Standards 16 en 41 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termijn: 17 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1983/2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van primaire doelvariabelen betreft (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termijn: 21 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de International Accounting Standards 16 en 38 betreft (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termijn: 17 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termijn: 17 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een nieuwe functionele groep van toevoegingsmiddelen voor diervoeding (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termijn: 29 november 2015)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot essentiële eisen inzake milieubescherming (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de tenuitvoerlegging van essentiële milieubeschermingseisen (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat betreft de voorschriften voor vluchtrecorders, toestellen voor plaatsbepaling onder water en systemen voor het traceren van vliegtuigen (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Beschikkingen 2009/300/EG, 2009/563/EG en 2009/894/EG en de Besluiten 2011/330/EU en 2011/337/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termijn: 25 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 5 en 7 en International Accounting Standards 19 en 34 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termijn: 28 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

Juridische mededeling