Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg

14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - termin: 27 grudnia 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości guazatyny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - termin: 1 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do określonych wymogów w odniesieniu do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - termin: 29 listopada 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej w niektórych nieprzetworzonych zbożach oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - termin: 10 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we włóknach kakao, chipsach bananowych, suplementach diety, suszonych ziołach i suszonych przyprawach (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termin: 16 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termin: 18 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 251/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, w odniesieniu do dostosowania serii danych w następstwie zmiany klasyfikacji produktów według działalności (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do chlorometyloizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu, obydwu osobno oraz w stosunku 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do benzoizotiazolinonu (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do formamidu (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do badań na obecność dioksyn w olejach, tłuszczach oraz uzyskanych z nich produktach (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu n-dekanowego, oleju parafinowego (CAS 64742 46-7), oleju parafinowego (CAS 72623-86-0), oleju parafinowego (CAS 8042-47-5), oleju parafinowego (CAS 97862-82-3), wielosiarczku wapnia i mocznika w określonych produktach lub na ich powierzchni (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termin: 14 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania winianu żelaza jako substancji przeciwzbrylającej w soli i jej substytutach (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termin: 16 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla arginianu etylowo-lauroilowego (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termin: 16 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania erytrytolu (E 968) jako wzmacniacza smaku w napojach z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termin: 29 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 16 i 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termin: 17 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 1983/2003 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termin: 21 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16 i 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termin: 17 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termin: 17 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termin: 29 listopada 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w odniesieniu do zasadniczych wymagań w zakresie ochrony środowiska (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w zakresie ochrony środowiska (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących rejestratorów parametrów lotu, urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą i systemów śledzenia pozycji statku powietrznego (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termin: 25 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termin: 28 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

Informacja prawna