Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 7. september 2015 - Strasbourg

14. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - rok: 27. december 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za guazatin v ali na nekaterih proizvodih (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - rok: 1. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v zvezi z nekaterimi zahtevami za žive školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže ter Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - rok: 29. november 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 282/2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za rastne substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - rok: 10. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - rok: 16. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nonilfenol etoksilatov (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - rok: 18. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: REGI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 251/2009 o izvedbi Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij glede prilagoditve serije podatkov po reviziji klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede klorometilizotiazolinona in metilizotiazolinona, tako posamično kot v razmerju 3:1, zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede benzizotiazolinona zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede formamida zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 glede testiranja olj, maščob in iz njih pridobljenih proizvodov na dioksin (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kaprinsko kislino, parafinsko olje (CAS 64742 46-7), parafinsko olje (CAS 72623-86-0), parafinsko olje (CAS 8042-47-5), parafinsko olje (CAS 97862-82-3), žvepleno apno in sečnino v ali na nekaterih proizvodih (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - rok: 14. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe železovega tartrata kot sredstva proti strjevanju v soli in njenih nadomestkih (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - rok: 16. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za etil lavroil arginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - rok: 16. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe eritritola (E 968) kot ojačevalca arome v aromatiziranih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - rok: 29. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 16 in 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - rok: 17. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1983/2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivk (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - rok: 21. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: EMPL

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnima računovodskima standardoma 16 in 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - rok: 17. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 11 (Besedilo velja za EGP) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - rok: 17. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede uvedbe nove funkcionalne skupine krmnih dodatkov (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - rok: 29. november 2015)
posredovano pristojnemu: AGRI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede bistvenih okoljevarstvenih zahtev (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede izvajanja bistvenih okoljevarstvenih zahtev (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 v zvezi z zahtevami za zapisovalnike podatkov o letu, naprave za lociranje v vodi in sisteme za sledenje zrakoplova (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2009/300/ES, 2009/563/ES in 2009/894/ES ter sklepov 2011/330/EU in 2011/337/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - rok: 25. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 5 in 7 ter mednarodnih računovodskih standardov 19 in 34 (Besedilo velja za EGP) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - rok: 28. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

Pravno obvestilo