Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - tidsfrist: 27 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för guazatin i eller på vissa produkter (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - tidsfrist: 1 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vad gäller levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och av bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - tidsfrist: 29 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (m ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 när det gäller gränsvärden för mjöldryga i vissa typer av obearbetad spannmål och bestämmelserna om övervakning och rapportering (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i kakaofibrer, bananchips, kosttillskott, torkade örter och torkade kryddor (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - tidsfrist: 16 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller nonylfenoletoxilat (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna IC och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 251/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer, vad gäller anpassningen av dataserier efter revideringen av indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller klorometylisotiazolinon och metylisotiazolinon både separat och i förhållandet 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bensisotiazolinon. (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i oljor, fetter och produkter framställda därav (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kaprylsyra, paraffinolja med CAS-nr 64742 46-7, paraffinolja med CAS-nr 72623-86-0, paraffinolja med CAS-nr 8042-47-5, paraffinolja med CAS-nr 97862-82-3, kalciumpolysulfid och urea i eller på vissa produkter (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - tidsfrist: 14 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av järntartrat som klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - tidsfrist: 16 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för etyllauroylarginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - tidsfrist: 16 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av erytritol (E 968) som smakförstärkare i smaksatta drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - tidsfrist: 29 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella redovisningsstandarderna 16 och 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1983/2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) när det gäller förteckningen över primära målvariabler (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 16 och 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella redovisningsstandarden 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller införande av en ny funktionell grupp av fodertillsatser (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - tidsfrist: 29 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller väsentliga miljöskyddskrav (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av väsentliga miljöskyddskrav (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller krav för färd- och ljudregistratorer, utrustning för lokalisering under vatten och system för spårning av luftfartyg (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2009/300/EG, 2009/563/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - tidsfrist: 25 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 5 och 7 och de internationella redovisningsstandarderna 19 och 34 (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - tidsfrist: 28 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

Rättsligt meddelande