Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Talmannen har, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

PECH, EMPL, BUDG

- Utkast till rådets genomförandebeslut om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2015/002DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Betänkande om att stärka flickor genom utbildning i EU (2014/2250(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Betänkande om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa (2014/2149(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (2014/2160(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Betänkande över att tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (2014/2240(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - utskottet ENVI - utskottet AGRI - Föredragande: Renate Sommer - Föredragande: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Betänkande om de urbana aspekterna i EU:s politik (2014/2213(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Betänkande om att skapa en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet: att matcha kompetens och kvalifikationer med efterfrågan och arbetstillfällen som ett sätt att ta sig ur krisen (2014/2235(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Betänkande om familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller artiklarna 1–4 i protokollet avseende frågor som rör straffrättsligt samarbete (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Betänkande om uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (2014/2239(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2102(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Betänkande över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (2014/2254(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Betänkande om de lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (2015/2004(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Betänkande om kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden och de glastak som de stöter på (2014/2251(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2015/2119(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (2015/2067(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Betänkande om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (2015/2006(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014/2234(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Betänkande om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (2014/2255(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Betänkande om 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (2014/2253(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Rekommendation utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör socialpolitiken (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Betänkande om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (2015/2061(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Betänkande om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter (2015/2005(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Betänkande om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (2014/2236(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Rättsligt meddelande