Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000079/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Catherine Bearder, εξ ονόματος της επιτροπή FEMM, προς την Επιτροπή: Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) που κατέθεσαν οι Antonio Tajani και Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová και Reinhard Bütikofer προς την Επιτροπή: Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της επιτροπή EMPL, προς το Συμβούλιο: Επισφαλής απασχόληση (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της επιτροπή EMPL, προς την Επιτροπή: Επισφαλής απασχόληση (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου