Kazalo 
Zapisnik
PDF 338kWORD 309k
Ponedeljek, 7. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 9.Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)
 10.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Razlage Poslovnika
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 17.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 18.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 19.Razpored dela
 20.Trgovina z izdelki iz tjulnjev ***I (razprava)
 21.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (razprava)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (kratka predstavitev)
 24.Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (kratka predstavitev)
 25.Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (kratka predstavitev)
 26.Družinska podjetja v Evropi (kratka predstavitev)
 27.Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (kratka predstavitev)
 28.Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (kratka predstavitev)
 29.Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (kratka predstavitev)
 30.Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (kratka predstavitev)
 31.Dnevni red naslednje seje
 32.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Dostopni turizem (pisna izjava)
 Priloga 2 - Boj proti raku dojke v Evropski uniji (pisna izjava)
 Priloga 3 - Avtizem (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsednikje podal izjavo o zgodovinski preizkušnji, ki za Evropo predstavlja pritok migrantov, ki bežijo pred vojno in preganjanjem. Države članice je pozval, naj presežejo nacionalno sebičnost in vzpostavijo skupno evropsko azilsko politiko in politiko sprejema beguncev, ki bo opremljena s stalnim mehanizmom, ki bo omogočil razporeditev beguncev v Uniji. Med drugim se je zahvalil ljudem, ki so pomagali beguncem, in je izrazil mnenje, da mora solidarnost biti rdeča nit evropske politike na tem področju.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni italijanski organi so sporočili, da je bil Giovanni Toti izvoljen za predsednika sveta dežele Ligurije.

Ker ta funkcija v skladu s členom 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, je Parlament v skladu s členom 4(4) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 10. julija 2015.

°
° ° °

Pristojni avstrijski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Jörga Leichtfrieda za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Karoline Graswander-Hainz z začetkom veljavnosti od dne 9. julija 2015.

Pristojni italijanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Giovannija Totija za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Stefano Maullu z začetkom veljavnosti dne 13. julija 2015.

Pristojni grški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Emmanouila Glezosa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Nikolaos Chountis z začetkom veljavnosti dne 20. julija 2015.

Pristojni švedski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Marit Paulsen za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Jasenko Selimovic z začetkom veljavnosti dne 30. septembra 2015.

Pristojni nizozemski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Hansa Jansena za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Auke Zijlstra z začetkom veljavnosti dne 1. septembra 2015.

Dokler se ne preveri veljavnost mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic in Auke Zijlstra polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Članstvo v političnih skupinah

Laurenţiu Rebega ni več član skupine S&D in je pristopil k skupini ENF z začetkom veljavnosti od 15. julija 2015.

Juan Fernando López Aguilar je pristopil k skupini S&D z začetkom veljavnosti od 22. julija 2015.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD in ENF prejel naslednje zahteve za imenovanja:

odbor BUDG: Marco Valli ni več član

odbor INTA: Karoline Graswander-Hainz

odbor CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Karoline Graswander-Hainz

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Stefano Maullu

Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo: Karoline Graswander-Hainz

Delegacija za odnose z Mercosurjem: Karoline Graswander-Hainz

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija : Nikolaos Chountis

Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU Aymeric Chauprade namesto Floriana Philippota

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

Govoril je Yannick Jadot.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Edwarda Czesaka z začetkom veljavnosti 11. junija 2015.


8. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni madžarski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Istvánu Ujhelyiju v okviru kazenskega postopka pred osrednjim okrajnim sodiščem v Peštu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


9. Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je naslednje pisne izjave podpisala večina poslancev Parlamenta:

Pisna izjava št.° 15/2015 o dostopnem turizmu, ki so jo predložili naslednji poslanci: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto in Cláudia Monteiro de Aguiar.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 7.9.2015).

Pisna izjava št.° 17/2015 o boju proti raku dojke v Evropski uniji, ki so jo predložili naslednji poslanci: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle in Miriam Dalli

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 2 zapisnika z dne 7.9.2015).

Pisna izjava št.° 18/2015 o avtizmu, ki so jo predložili naslednji poslanci: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto in Georgios Epitideios.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 3 zapisnika z dne 7.9.2015).


10. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

- popravek P7_TA(2012)0241(COR02) Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (UL L 303 z dne 31.10.2012, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 13. junija 2012 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2012)0241 (UL C 332 E z dne 15.11.2013, str. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - odbor INTA

- popravki P7_TA(2013)0491(COR02) Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 487) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 549) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 671) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347 z dne 20.12.2013, str. 865) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - odbor AGRI.

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 9. septembra 2015, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Razlage Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 130(3) Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Izraz „izjemoma“ je treba razlagati tako, da se dodatno vprašanje nanaša na nujno zadevo ter njegova vložitev ne more počakati do naslednjega meseca. Poleg tega število vloženih vprašanj v skladu z drugim pododstavkom odstavka 3 mora biti manjše od običajnih pet vprašanj na mesec. Avtor ali avtorji morajo utemeljiti nujnost vprašanja, vsa dodatna vprašanja pa se štejejo kot del kvote petih vprašanj, ki se jih lahko vloži v naslednjem ali naslednjih mesecih, po vrstnem redu, kot so bila vložena."

Če tej razlagi Poslovnika do sprejetja tega zapisnika ne bo nasprotovala politična skupina ali najmanj štirideset poslancev (člen 226(3) Poslovnika), bo veljala za sprejeto. V nasprotnem primeru bo o njej glasoval Parlament.

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 191 Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Če je vložena zahteva za prekinitev ali zaključek seje, se o tem glasuje nemudoma. Uporabi se običajen postopek napovedovanja plenarnega glasovanja ter se v skladu z obstoječo prakso da poslancem na voljo dovolj časa, da se vrnejo v sejno dvorano.

Če je zahteva zavrnjena, je zato v skladu z drugim pododstavkom člena 152(2) na istem delnem zasedanju ni mogoče ponovno vložiti. V skladu z razlago člena 22(1) ima predsednik pravico prekiniti vlaganje nesorazmerno velikega števila zahtev v skladu s tem členom.""

Če ti razlagi Poslovnika do sprejetja tega zapisnika ne bo nasprotovala politična skupina ali najmanj štirideset poslancev (člen 226(3) Poslovnika), bo veljala za sprejeto. V nasprotnem primeru bo o njej glasoval Parlament.


13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih glede Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna dva meseca na pobudo Sveta.
Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Podaljšanje roka za nasprotovanje: dodatna dva meseca na pobudo Sveta.
Posredovano pristojnemu odboru: REGI (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti prezračevalnih vodov in cevi v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 mesecs od datuma prejetja dne 8. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2013 v zvezi s tehničnim izvajanjem Kjotskega protokola po letu 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 543/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o statistiki rastlinske pridelave (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. julija 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z merili za določitev stopnje finančnih popravkov in za uporabo pavšalnih finančnih popravkov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo dopolnilni nadzor koncentracije tveganja in poslov v skupini (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta s preglednico kazalnikov za uporabo jamstva EU (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 tedni od datuma prejetja dne 26. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON (člen 55 Poslovnika), BUDG (člen 55 Poslovnika), ITRE (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede načinov uporabe člena 8 Uredbe, navedenih v Prilogi VI k Uredbi (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. avgusta 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA


14. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - rok: 27. december 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za guazatin v ali na nekaterih proizvodih (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - rok: 1. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v zvezi z nekaterimi zahtevami za žive školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže ter Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - rok: 29. november 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 282/2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za rastne substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - rok: 10. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - rok: 16. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nonilfenol etoksilatov (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - rok: 18. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1708/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: REGI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 251/2009 o izvedbi Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij glede prilagoditve serije podatkov po reviziji klasifikacije proizvodov po dejavnosti (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede klorometilizotiazolinona in metilizotiazolinona, tako posamično kot v razmerju 3:1, zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede benzizotiazolinona zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede formamida zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 glede testiranja olj, maščob in iz njih pridobljenih proizvodov na dioksin (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kaprinsko kislino, parafinsko olje (CAS 64742 46-7), parafinsko olje (CAS 72623-86-0), parafinsko olje (CAS 8042-47-5), parafinsko olje (CAS 97862-82-3), žvepleno apno in sečnino v ali na nekaterih proizvodih (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - rok: 14. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede uporabe železovega tartrata kot sredstva proti strjevanju v soli in njenih nadomestkih (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - rok: 16. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za etil lavroil arginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - rok: 16. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe eritritola (E 968) kot ojačevalca arome v aromatiziranih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - rok: 29. september 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - rok: 11. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 16 in 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - rok: 17. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1983/2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivk (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - rok: 21. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: EMPL

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnima računovodskima standardoma 16 in 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - rok: 17. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 11 (Besedilo velja za EGP) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - rok: 17. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede uvedbe nove funkcionalne skupine krmnih dodatkov (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - rok: 29. november 2015)
posredovano pristojnemu: AGRI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede bistvenih okoljevarstvenih zahtev (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede izvajanja bistvenih okoljevarstvenih zahtev (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 v zvezi z zahtevami za zapisovalnike podatkov o letu, naprave za lociranje v vodi in sisteme za sledenje zrakoplova (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - rok: 27. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: TRAN

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2009/300/ES, 2009/563/ES in 2009/894/ES ter sklepov 2011/330/EU in 2011/337/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - rok: 25. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja 5 in 7 ter mednarodnih računovodskih standardov 19 in 34 (Besedilo velja za EGP) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - rok: 28. oktober 2015)
posredovano pristojnemu: ECON
mnenje: JURI


15. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, IMCO

- Predlog uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Predsednik se je v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

PECH, EMPL, BUDG

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Spremenjeni predlog uredbe evropskega Parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Poljskem (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Belgiji (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Švedskem (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Nemčije – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Italije – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Poročilo o opolnomočenju deklic v Evropski uniji z izobraževanjem (2014/2250(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Poročilo Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (2014/2149(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Poročilo o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (2014/2160(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Poročilo o izkoriščanju potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (2014/2240(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - Odbor ENVI - Odbor AGRI - Poročevalka: Renate Sommer - Poročevalka: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Poročilo o mestni razsežnosti politik EU (2014/2213(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Poročilo o vzpostavitvi konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje: usklajevanje znanj in spretnosti s povpraševanjem in zaposlitvenimi možnostmi kot način reševanja iz krize (2014/2235(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Poročilo o družinskih podjetjih v Evropi (2014/2210(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930 glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Poročilo o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“ (2014/2239(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (2015/2102(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (2014/2254(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastilu Kraljevini Belgiji oziroma Republiki Poljski, da ratificira Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI), in Republiki Avstriji, da k navedeni konvenciji pristopi (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Poročilo o vlogi lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (2015/2004(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Poročilo o poklicni poti žensk na znanstvenem in akademskem področju ter obstoječih steklenih stropih (2014/2251(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnem prispevku, določenih s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau (2015/2119(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije (2015/2067(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Poročilo o spodbujanju podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (2015/2006(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (2014/2234(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Poročilo o poročilu o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (2014/2255(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Poročilo o 30. in 31. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2012–2013) (2014/2253(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930 glede zadev na področju socialne politike (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Poročilo o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (2015/2061(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Poročilo o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti (2015/2005(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Poročilo o socialnem podjetništvu in socialnih inovacijah za preprečevanje brezposelnosti (2014/2236(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000079/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Catherine Bearder v imenu odbora FEMM Komisiji: Vidik spola pri trgovanju z ljudmi (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), ki so ga postavili Antonio Tajani in Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D ter Dita Charanzová in Reinhard Bütikofer Komisiji: Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbor EMPL Svetu: Prekarna zaposlitev (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbor EMPL Komisiji: Prekarna zaposlitev (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim februarskim delnim zasedanjem, prvim in drugim marčevskim delnim zasedanjem, prvim in drugim aprilskim delnim zasedanjem ter prvim in drugim majskim delnim zasedanjem, je na voljo na spletišču Europarl.


18. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Protokol k evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji;

- Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unnijo in Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- Protokol k evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programiih Unije;

- Zapisnik o popravku sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru.


19. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje septembra 2015 (PE 565.914/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Predlog skupine PPE, da se odbor AFET prosi za mnenje pred spremembo imena delegacije "Delegacija za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom" v "Delegacija za odnose s Palestino".

Govorila sta Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je predlog obrazložil, in Neoklis Sylikiotis, ki mu je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (152 glasov za, 180 glasov proti, 42 vzdržanih glasov).

°
° ° °

Predlog skupine PPE za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Belorusiji s predložitvijo predloga resolucije, o kateri bi se glasovalo v četrtek.

Govorila sta Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE,ki je predlog obrazložil, in Andrejs Mamikins, ki mu je nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (204 glasov za, 169 glasov proti, 7 vzdržanih glasov).

Rok za vložitev :

- predlogi resolucije : torek, 8. september 2015 ob 10.00,
- predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: sreda, 9. september 2015 ob 10.00,
- predlogi sprememb k skupnemu predlogu resolucije: sreda, 9. september 2015 ob 11.00,
- glasovanje: četrtek, 10. september 2015.

°
° ° °

Predlog skupine Verts/ALE, da bi se na dnevni red v sredo popoldan uvrstila izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Turčiji, o kateri bi se glasovalo na drugem delnem septembrskem zasedanju.

Govorili so Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je predlog obrazložila, Takis Hadjigeorgiou, ki ga je podprl, in Cristian Dan Preda, ki mu je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (153 glasov za, 180 glasov proti, 36 vzdržanih glasov).

°
° ° °

Govorili so Guy Verhofstadt, ki je predsednika prosil, naj zagotovi, da bo predsednik Sveta Donald Tusk prisoten med razpravo o migraciji in beguncih v Evropi v sredo dopoldan (predsednik je sporočil, da je predsednika Sveta že povabil).

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


20. Trgovina z izdelki iz tjulnjev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Bendt Bendtsen (pripravljavec mnenja odbora INTA), Janusz Wojciechowski (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Jiří Pospíšil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner in Jens Nilsson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fredrick Federley, Mark Demesmaeker in Miapetra Kumpula-Natri.

Govorila sta Karmenu Vella in Cristian-Silviu Buşoi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 8.9.2015.


21. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (razprava)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara je predstavila poročilo.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govoril je Ramón Jáuregui Atondo (pripravljavec mnenja odbora AFCO).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Daniela Aiuto (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (pripravljavka mnenja odbora PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, ni pa odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch in Zoltán Balczó, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia in Daniele Viotti.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila sta Frans Timmermans in Laura Ferrara.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 8.9.2015.


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár in Jaromír Štětina.


23. Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (kratka predstavitev)

Poročilo o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 [2015/2040(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias in Jonathan Arnott.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Richard Corbett.

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 8.9.2015.


24. Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (kratka predstavitev)

Poročilo o človekovih pravicah in tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah [2014/2232(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala in Jonathan Arnott.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 8.9.2015.


25. Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (kratka predstavitev)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih [2014/2234(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias in Lefteris Christoforou.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 8.9.2015.


26. Družinska podjetja v Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo o družinskih podjetjih v Evropi [2014/2210(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal in Barbara Kappel.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika z dne 8.9.2015.


27. Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (kratka predstavitev)

Poročilo o izkoriščanju potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti [2014/2240(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (za poročevalca) je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott in Barbara Kappel.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 8.9.2015.


28. Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (kratka predstavitev)

Poročilo o spodbujanju podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja [2015/2006(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott in Eva Paunova.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika z dne 8.9.2015.


29. Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (kratka predstavitev)

Poročilo o poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo [2014/2149(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Ernest Maragall.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 8.9.2015.


30. Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (kratka predstavitev)

Poročilo o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude „Pravica do vode“ [2014/2239(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza in Jonathan Arnott.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 8.9.2015.


31. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 565.914/OJMA).


32. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Priloga 1 - Dostopni turizem (pisna izjava)

Pisna izjava št. 15/2015, ki so jo v skladu s členom 136 Poslovnika vložili poslanci Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto in Cláudia Monteiro de Aguiar, so dostopnem turizmu1 (točka 9 zapisnika z dne 7.9.2015), podpisalo pa jo je 387 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Po ocenah naj bi v EU trenutno živelo 80 milijonov invalidnih oseb. Dostop do fizičnega okolja ter informacij in komunikacijskih sredstev lahko predstavlja veliko oviro njihovi mobilnosti med potovanji in ob prihodu v počitniški kraj.

2.   Do leta 2050 bo v Evropi v primerjavi z letom 2003 trikrat toliko ljudi, starih nad 65 let, in petkrat toliko ljudi, starih nad 80 let, zato se bo velik del evropske družbe soočil s pomembnimi izzivi za turizem.

3.   Dostopnejši turizem ni le odraz družbene odgovornosti, temveč je tudi v skladu s cilji EU na področju družbenega vključevanja in konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je ratificirala EU.

4.   Nov ukrep na področju dostopnega turizma bi lahko pomembno okrepil rast in zaposlovanje v sektorju, ki je še vedno močno podhranjen, obenem pa bi pripomogel v boju proti diskriminaciji, kar je ena od temeljnih vrednot EU.

5.   Zato Komisijo pozivamo, naj zainteresirane strani in nosilce gospodarske dejavnosti ozavešča o potrebi po izboljšanju dostopnosti v turizmu za potnike, ki potrebujejo takšno dostopnost.

6.   Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta, kadar izjavo podpiše večina poslancev, se izjava se z imeni podpisnikov objavi v zapisniku in Parlamenta ne zavezuje.

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Priloga 2 - Boj proti raku dojke v Evropski uniji (pisna izjava)

Pisna izjava št. 17/2015, ki so jo v skladu s členom 136 Poslovnika vložili poslanci Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle in Miriam Dalli, o boju proti raku dojke v Evropski uniji1 (točka 9 zapisnika z dne 7.9.2015), podpisalo pa jo je 394 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Pomembno je, da se do leta 2016 zagotovi izvajanje vsedržavnih programov za mamografijo in večdisciplinarnih specialističnih oddelkov za bolezni dojk, k čemur pozivata resoluciji Evropskega parlamenta iz leta 2003 in 2006 in kar se zahteva v skladu z evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti pri presejalnih programih in diagnosticiranju raka dojke (4. izdaja), da bi zmanjšali smrtnost obolelih za rakom dojke – leta 2012 je v EU zaradi raka dojke umrlo 91495 žensk.

2.   Rak dojke vsako leto odkrijejo pri več sto tisoč ženskah – leta 2012 jih je bilo 367090. Bolnicam z metastatskim rakom dojke bi morali omogočiti dostop do specialističnih oddelkov za bolezni dojk in jih tam tudi zdraviti, v skladu s smernicami EU pa bi ti oddelki morali usklajevati in podpirati tudi njihove potrebe glede nege in psihosocialnih storitev.

3.   Zato Komisijo pozivamo, naj zagotovi, da se do leta 2016 v okviru pobude Evropske komisije na področju raka dojke opredeli protokol za akreditacijo storitev na tem področju; ta protokol mora zagotavljati, da programi za mamografijo in specialistični oddelki za bolezni dojk izpolnjujejo zahteve veljavnih smernic EU in njihove posodobljene različice, ki naj bi se sprejela v okviru pobude Evropske komisije na področju raka dojke v letu 2015.

4. Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta, kadar izjavo podpiše večina poslancev, se izjava se z imeni podpisnikov objavi v zapisniku in Parlamenta ne zavezuje

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Priloga 3 - Avtizem (pisna izjava)

Pisna izjava št. 18/2015, ki so jo v skladu s členom 136 Poslovnika vložili poslanci Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto in Georgios Epitideios, o avtizmu1 (točka 9 zapisnika z dne 7.9.2015), podpisalo pa jo je 418 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Avtizem je trajna kompleksna možganska motnja, ki se pojavi v zgodnjem otroštvu in prizadene okoli 1 odstotek prebivalstva. Njegove posledice zajemajo od zmerno do hudo oslabljene zmožnosti razumevanja vsakodnevnih informacij, sporazumevanja in socialne interakcije z drugimi. Vzroke avtizma še vedno raziskujejo.

2.      Za avtizem ni zdravila, dokazano pa je, da lahko zgodnje in intenzivno ukrepanje pomaga, da se njegovi simptomi zmanjšajo in da se znatno zviša stopnja samostojnosti oseb z avtizmom.

3.      Čeprav je zgodnja diagnoza pomembna za zagotovitev ustrezne podpore in izobraževanja, je v Evropi zgodnje odkrivanje še vedno preredko.

4.      Komisijo in Svet pozivamo, naj podpreta natančno odkrivanje in diagnosticiranje otrok in odraslih z avtizmom.

5.      Pozivamo ju tudi, naj sprejmeta strateški in celosten pristop, s katerim bi se odzvali na izzive, ki osebe z avtizmom spremljajo vse življenje. Cilj evropske strategije bi moral biti, da se spodbudijo raziskave o avtizmu, študije pojavnosti in izmenjava najboljše prakse glede ukrepanja na podlagi dokazov pri otrocih z avtizmom, pa tudi glede storitev podpore in habilitacije za odrasle.

6.      Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta, kadar izjavo podpiše večina poslancev, se izjava se z imeni podpisnikov objavi v zapisniku in Parlamenta ne zavezuje

Seznam podpisnikov:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Pravno obvestilo