Index 
Protokoll
PDF 346kWORD 264k
Måndagen den 7 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Valprövning
 8.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)
 10.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Tolkning av arbetsordningen
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Avtalstexter översända av rådet
 19.Arbetsplan
 20.Handel med sälprodukter ***I (debatt)
 21.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (kortfattad redogörelse)
 24.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 25.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (kortfattad redogörelse)
 26.Familjeföretag i Europa (kortfattad redogörelse)
 27.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (kortfattad redogörelse)
 28.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (kortfattad redogörelse)
 29.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)
 30.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (kortfattad redogörelse)
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Tillgänglig turism (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 3 - Autism (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om den historiska utmaning som strömmen av migranter på flykt från krig och förföljele innebär för Europa. Han uppmanade medlemsstaterna att övervinna den nationella egoismen och driva en gemensam europeisk politik för asyl och mottagande av flyktingarna, med stöd av ett permanent system för fördelning av flyktingarna i unionen. Han tackade dessutom de personer som hade hjälpt flyktingarna och menade att solidaritet måste vara den röda tråden i den europeiska politiken på detta område.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Giovanni Toti hade valts till ordförande för regionstyrelsen i Ligurien.

Då detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant från och med den 10 juli 2015.

°
° ° °

De behöriga österrikiska myndigheterna hade meddelat att Karoline Graswander-Hainz utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jörg Leichtfried från och med den 9 juli 2015.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att Stefano Maullu utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Giovanni Toti från och med den 13 juli 2015.

De behöriga grekiska myndigheterna hade meddelat att Nikolaos Chountis utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Emmanouil Glezos från och med den 20 juli 2015.

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Jasenko Selimovic utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Marit Paulsen från och med den 30 september 2015.

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att Auke Zijlstra utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Hans Jansen från och med den 1 september 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic och Auke Zijlstra fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Laurenţiu Rebega ingick inte längre i S&D-ruppen, utan hade anslutit sig till ENF-gruppen från och med den 15 juli 2015.

Juan Fernando López Aguilar hade anslutit sig till S&D-gruppen från och med den 22 juli 2015.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

BUDG-utskottet: Marco Valli är inte längre ledamot av utskottet.

INTA-utskottet: Karoline Graswander-Hainz

CULT-utskottet: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Karoline Graswander-Hainz

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Stefano Maullu

delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien: Karoline Graswander-Hainz

delegationen för förbindelserna med Mercosurländerna: Karoline Graswander-Hainz

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien: Nikolaos Chountis

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Aymeric Chauprade i stället för Florian Philippot

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Talare: Yannick Jadot.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Edward Czesak med verkan från den 11 juni 2015.


8. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga ungerska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för István Ujhelyi inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts vid Pests distriksdomstol.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


9. Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaringar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 15/2015 om tillgänglig turism, ingiven av följande ledamöter: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto och Cláudia Monteiro de Aguiar

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 7.9.2015).

Skriftlig förklaring nr 17/2015 om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen, ingiven av följande ledamöter: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle och Miriam Dalli

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 2 i protokollet av den 7.9.2015).

Skriftlig förklaring nr 18/2015 om autism, ingiven av följande ledamöter: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto och Georgios Epitideios

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 3 i protokollet av den 7.9.2015).


10. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- rättelse P7_TA(2012)0241(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1) Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2012 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2012)0241) (EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 127) COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA-utskottet

- rättelser P7_TA(2013)0491(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande avrådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487) Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0490) COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande om förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0492) COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17 december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller deras tillämpning under år 2014 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 865) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI-utskottet.

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 9 september 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 130.3 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

”Uttrycket ”i undantagsfall” ska tolkas så, att den ytterligare frågan avser ett brådskande ärende och att inlämningen av frågan inte kan vänta till påföljande månad. Vidare måste det antal frågor som inges i enlighet med punkt 3 andra stycket vara lägre än fem frågor per månad.”

Denna tolkning ska anses antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 226.3 i arbetsordningen) före justeringen av föreliggande protokoll. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 191 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

"”Om en begäran om att avbryta eller avsluta sammanträdet läggs fram, ska förfarandet för omröstning om denna begäran inledas utan oskäligt dröjsmål. Det vanliga sättet att tillkännage plenaromröstningar bör användas, och i enlighet med gällande praxis bör ledamöterna få tillräckligt med tid för att hinna till plenisalen.

I analogi med artikel 152.2 andra stycket kan en liknande begäran inte läggas fram på nytt under samma dag om en sådan begäran har förkastats. I överensstämmelse med tolkningen av artikel 22.1 har talmannen rätt att avbryta överdriven användning av begäranden som läggs fram i enlighet med den här artikeln.”

Denna tolkning ska anses antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 226.3 i arbetsordningen) före justeringen av föreliggande protokoll. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 med särskilda bestämmelser om rapportering av oriktigheter avseende fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oriktigheter avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: REGI (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende asyl-, migrations- och integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade beslut (EU) om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för ventilationskanaler och ventilationsrör i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 8 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 9 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet efter 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 543/2009 av den 18 juni 2009 om skördestatistik (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller kriterier för fastställandet av nivån på finansiella korrigeringar och för tillämpningen av schablonmässiga finansiella korrigeringar, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar definitioner och samordnar den extra tillsynen av riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 genom fastställande av en resultattavla över indikatorer för tillämpningen av EU-garantin (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre veckor, från och med mottagandedagen den 26 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: (artikel 55 i arbetsordningen), BUDG (artikel 55 i arbetsordningen), ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), TRAN (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 med närmare regler som preciserar vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller de bestämmelser för tillämpning av artikel 8 som förtecknas i bilaga VI till den förordningen (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 28 augusti 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA


14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - tidsfrist: 27 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för guazatin i eller på vissa produkter (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - tidsfrist: 1 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel vad gäller levande musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och av bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - tidsfrist: 29 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (m ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 när det gäller gränsvärden för mjöldryga i vissa typer av obearbetad spannmål och bestämmelserna om övervakning och rapportering (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i kakaofibrer, bananchips, kosttillskott, torkade örter och torkade kryddor (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - tidsfrist: 16 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller nonylfenoletoxilat (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - tidsfrist: 18 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna IC och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1708/2005 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende den gemensamma referensperioden för harmoniserat index över konsumentpriser (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 251/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer, vad gäller anpassningen av dataserier efter revideringen av indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller klorometylisotiazolinon och metylisotiazolinon både separat och i förhållandet 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bensisotiazolinon. (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i oljor, fetter och produkter framställda därav (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kaprylsyra, paraffinolja med CAS-nr 64742 46-7, paraffinolja med CAS-nr 72623-86-0, paraffinolja med CAS-nr 8042-47-5, paraffinolja med CAS-nr 97862-82-3, kalciumpolysulfid och urea i eller på vissa produkter (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - tidsfrist: 14 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av järntartrat som klumpförebyggande medel i salt och saltersättningar (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - tidsfrist: 16 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för etyllauroylarginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - tidsfrist: 16 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av erytritol (E 968) som smakförstärkare i smaksatta drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - tidsfrist: 29 september 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella redovisningsstandarderna 16 och 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1983/2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) när det gäller förteckningen över primära målvariabler (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - tidsfrist: 21 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 16 och 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella redovisningsstandarden 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - tidsfrist: 17 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 vad gäller införande av en ny funktionell grupp av fodertillsatser (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - tidsfrist: 29 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller väsentliga miljöskyddskrav (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller genomförandet av väsentliga miljöskyddskrav (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller krav för färd- och ljudregistratorer, utrustning för lokalisering under vatten och system för spårning av luftfartyg (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - tidsfrist: 27 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2009/300/EG, 2009/563/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - tidsfrist: 25 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 5 och 7 och de internationella redovisningsstandarderna 19 och 34 (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - tidsfrist: 28 oktober 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Talmannen har, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

PECH, EMPL, BUDG

- Utkast till rådets genomförandebeslut om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2015/002DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Betänkande om att stärka flickor genom utbildning i EU (2014/2250(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Betänkande om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa (2014/2149(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (2014/2160(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Betänkande över att tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (2014/2240(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - utskottet ENVI - utskottet AGRI - Föredragande: Renate Sommer - Föredragande: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Betänkande om de urbana aspekterna i EU:s politik (2014/2213(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Betänkande om att skapa en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet: att matcha kompetens och kvalifikationer med efterfrågan och arbetstillfällen som ett sätt att ta sig ur krisen (2014/2235(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Betänkande om familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller artiklarna 1–4 i protokollet avseende frågor som rör straffrättsligt samarbete (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Betänkande om uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (2014/2239(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2102(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Betänkande över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (2014/2254(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Betänkande om de lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (2015/2004(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Betänkande om kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden och de glastak som de stöter på (2014/2251(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2015/2119(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (2015/2067(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Betänkande om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (2015/2006(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014/2234(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Betänkande om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (2014/2255(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Betänkande om 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (2014/2253(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Rekommendation utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör socialpolitiken (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Betänkande om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (2015/2061(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Betänkande om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter (2015/2005(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Betänkande om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (2014/2236(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000079/2015) från Iratxe García Pérez och Catherine Bearder, för FEMM-utskottet, till kommissionen: Könsaspekten i samband med människohandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) från Antonio Tajani och Andreas Schwab, för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Dita Charanzová och Reinhard Bütikofer till kommissionen: Uppföljning av handlingsplanerna för att främja de fria yrkenas ekonomi (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) från Thomas Händel, för EMPL-utskottet, till rådet: Osäkra anställningar (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) från Thomas Händel, för EMPL-utskottet, till kommissionen: Osäkra anställningar (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari I, mars I och II, april I och II samt maj I och II finns tillgängligt på Europarl.


18. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen;

- avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser;

- avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Trinidad och Tobago om undantag från viseringskravet för kortare vistelser;

- avtal mellan Europeiska unionen och Självständiga staten Samoa om undantag från viseringskravet för kortare vistelser;

- avtal mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser;

- protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram;

- rättelseprotokoll till avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


19. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden september I 2015 (PE 565.914/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

PPE-gruppen hade begärt att AFET-utskottet skulle höras innan namnet "delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet" ändras till "delegationen för föbindelserna med Palestina".

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, motiverade begäran; Neoklis Sylikiotis motsatte sig förslaget.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (152 röster för, 180 röster emot, 42 nedlagda röster).

°
° ° °

PPE-gruppen begärde att debatten om uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Vitryssland skulle avslutas med framläggande av ett resolutionsförslag som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, motiverade begäran; Andrejs Mamikins motsatte sig förslaget.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (204 röster för, 169 röster emot, 7 nedlagda röster).

Tidsfrist för ingivande:

- resolutionsförslag: tisdagen den 8 september 2015 kl. 10.00;
- ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 9 september 2015 kl. 10.00;
- ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution: onsdagen den 9 september 2015 kl. 11.00.
- Omröstning: torsdagen den 10 september 2015

°
° ° °

Verts/ALE-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Turkiet, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden september II.

Talare: Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, motiverade begäran, Takis Hadjigeorgiou uttryckte sitt stöd för den, och Cristian Dan Preda motsatte sig förslaget.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (153 röster för, 180 röster emot, 36 nedlagda röster).

°
° ° °

Talare: Guy Verhofstadt begärde att talmannen skulle se till att rådets ordförande Donald Tusk var närvarande vid onsdagsförmiddagens debatt om migration och flyktingar i Europa (talmannen meddelade att han redan hade bjudit in rådets ordförande).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


20. Handel med sälprodukter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Bendt Bendtsen (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Janusz Wojciechowski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri; Margot Parker för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr; Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner och Jens Nilsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley; Mark Demesmaeker och Miapetra Kumpula-Natri.

Talare: Karmenu Vella och Cristian-Silviu Buşoi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 8.9.2015.


21. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (debatt)

Betänkande över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Ramón Jáuregui Atondo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Daniela Aiuto (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, och som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Tomáš Zdechovský; Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Beatrix von Storch och Zoltán Balczó; Gerard Batten för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea; Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai; Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton; Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai; Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia och Daniele Viotti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Frans Timmermans och Laura Ferrara.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 8.9.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár och Jaromír Štětina.


23. Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöter – lärdomar från förfarandet 2014 [2015/2040(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias och Jonathan Arnott.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Richard Corbett.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 8.9.2015.


24. Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning [2014/2232(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala och Jonathan Arnott.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 8.9.2015.


25. Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (kortfattad redogörelse)

Betänkande om skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken [2014/2234(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias och Lefteris Christoforou.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 8.9.2015.


26. Familjeföretag i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om familjeföretag i Europa [2014/2210(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal och Barbara Kappel.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 8.9.2015.


27. Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt [2014/2240(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott och Barbara Kappel.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 8.9.2015.


28. Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning [2015/2006(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott och Eva Paunova.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 8.9.2015.


29. En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en integrerad kulturarvsstrategi för Europa [2014/2149(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Ernest Maragall.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.13 i protokollet av den 8.9.2015.


30. Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (kortfattad redogörelse)

Betänkande om uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water [2014/2239(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza och Jonathan Arnott.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 8.9.2015.


31. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 565.914/OJMA).


32. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Bilaga 1 - Tillgänglig turism (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 15/2015 om tillgänglig turism1 (punkt 9 i protokollet av den 7.9.2015), ingiven av Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto och Cláudia Monteiro de Aguiar, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 387 ledamöter.

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Det finns för närvarande cirka 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i EU. Tillgången till den fysiska miljön och till information och kommunikationsmedel kan utgöra ett stort hinder för deras rörlighet när de reser och när de anländer till sina resmål.

2.   r 2050 kommer antalet personer på över 65 år att ha tredubblats jämfört med 2003, och antalet personer på över 80 år kommer att ha femdubblats, vilket medför stora utmaningar för turismen i en stor del av de europeiska samhällena.

3.   Att göra turismen mer tillgänglig är inte enbart ett socialt ansvar, utan är också i linje med EU:s mål om social delaktighet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, som har ratificerats av EU.

4.   En ny åtgärd för tillgänglig turism kan få en viktig roll för tillväxt och sysselsättning inom en sektor som fortfarande i hög grad är försummad, och samtidigt bekämpa diskriminering, som är en av EU:s grundläggande värderingar.

5.   Kommissionen uppmanas därför att öka berörda parters och ekonomiska aktörers medvetenhet om behovet av ökad tillgänglighet inom turismen för resenärer som behöver sådan tillgänglighet.

6.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilaga 2 - Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 17/2015 om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen1 (punkt 9 i protokollet av den 7.9.2015), ingiven av Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle och Miriam Dalli, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 394 ledamöter.

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Det är viktigt att genomföra landsomfattande mammografiundersökningar och införa tvärvetenskapliga specialiserade bröstenheter senast vid utgången av tidsfristen 2016, vilket efterlystes i Europaparlamentets resolutioner från 2003 och 2006 och angavs som ett krav i de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid bröstcancerscreening och bröstcancerdiagnos (fjärde upplagan) för att minska dödligheten hos bröstcancerpatienter – 91 495 kvinnor dog i bröstcancer i EU under 2012.

2.   Det är viktigt att genomföra landsomfattande mammografiundersökningar och införa tvärvetenskapliga specialiserade bröstenheter senast vid utgången av tidsfristen 2016, vilket efterlystes i Europaparlamentets resolutioner från 2003 och 2006 och angavs som ett krav i de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid bröstcancerscreening och bröstcancerdiagnos (fjärde upplagan) för att minska dödligheten hos bröstcancerpatienter – 91 495 kvinnor dog i bröstcancer i EU under 2012.

3.   Kommissionen uppmanas därför att se till att projektet ECIBC (Europeiska kommissionens bröstcancerinitiativ) levererar ett ackrediteringsprotokoll för bröstcancertjänster senast 2016. Detta protokoll måste garantera att program för mammografiundersökningar och tvärvetenskapliga specialiserade bröstenheter uppfyller kraven i de aktuella EU-riktlinjerna och i den uppdaterade version som ECIBC ska utarbeta under 2015.

4.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilaga 3 - Autism (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 18/2015 om autism1 (punkt 9 i protokollet av den 7.9.2015), ingiven av Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto och Georgios Epitideios, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 418 ledamöter.

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Autism är en livslång komplex hjärnsjukdom som framträder under den tidiga barndomen och drabbar ca 1 procent av befolkningen. Effekterna av autism kan variera från lindriga till allvarliga nedsättningar av en persons förmåga att förstå vardagsinformation, kommunicera och interagera socialt med andra människor. Orsakerna till autism är ännu inte fastställda.

2.   För närvarande kan autism inte botas, men det har visats att tidiga och intensiva insatser kan underlätta hanteringen av symtomen av autism och göra människor med autism betydligt mer oberoende.

3.   Trots att det är viktigt med tidig diagnostisering för att lämpligt stöd och lämplig utbildning ska kunna ges, finns det fortfarande brister i hela Europa när det gäller tidig upptäckt av sjukdomen.

4.   Kommissionen och rådet uppmanas att stödja insatser för korrekt upptäckt och diagnostisering av barn och vuxna med autism.

5.   Kommissionen och rådet uppmanas även att anta en väl genomtänkt, helhetsbetonad strategi för hanteringen av de utmaningar som människor med autism ställs inför under hela sitt liv. En europeisk strategi bör vara inriktad på att stimulera forskning om autism, studier inom området och utbyte av bästa praxis i fråga om faktabaserade insatser för barn med autism, samt stöd och habilitering för vuxna.

6.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Rättsligt meddelande