Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. IAO-verdrag betreffende gedwongen arbeid: sociaal beleid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad houdende machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen ten aanzien van kwesties van sociaal beleid [2014/0259(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0281)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


5.2. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Janusz Korwin-Mikke [2015/2102(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften [2013/0410(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Handel in zeehondenproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0284)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd [2013/0433(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteurs: Giulia Moi en Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0285)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE LIBE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (stemming)

Verslag over de procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 [2015/2040(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Mensenrechten en technologie in derde landen (stemming)

Verslag over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de mensenrechten in derde landen [2014/2232(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (stemming)

Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Unie: naar prestatiegebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [2014/2234(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Familiebedrijven in Europa (stemming)

Verslag over familiebedrijven in Europa [2014/2210(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0290)

Het woord werd gevoerd door:

Sofia Sakorafa die een mondeling amendement op paragraaf 29 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


5.11. Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (stemming)

Verslag over het aanboren van het potentieel van onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei [2014/2240(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (stemming)

Verslag over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding [2015/2006(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (stemming)

Verslag over "Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa" [2014/2149(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (stemming)

Verslag over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie en de ECR-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE ENVI

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0294)

Het woord werd gevoerd door:

Lynn Boylan, die een mondeling amendement op paragraaf 92 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Juridische mededeling