Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Έκθεση Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Έκθεση Giulia Moi και Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Έκθεση Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Έκθεση Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanislav Polčák

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Έκθεση Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Έκθεση Angelika Niebler - A8-0223/2015
Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Έκθεση João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Έκθεση Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Έκθεση Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Έκθεση Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου