Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0125(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0245/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0245/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

10. Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ska Keller (A8-0245/2015)

Η Ska Keller παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iliana Iotova, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Νότης Μαριάς, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli και Branislav Škripek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Λάμπρος Φουντούλης, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Μιλτιάδης Κύρκος και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Ska Keller.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου