Seznam 
Zápis
PDF 279kWORD 210k
Úterý, 8. září 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (rozprava)
 4.Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Úmluva MOP o nucené práci – sociální politika *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II (hlasování)
  5.4.Obchodování s produkty z tuleňů ***I (hlasování)
  5.5.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (hlasování)
  5.6.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (hlasování)
  5.7.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (hlasování)
  5.8.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (hlasování)
  5.9.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (hlasování)
  5.10.Rodinné podniky v Evropě (hlasování)
  5.11.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (hlasování)
  5.12.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (hlasování)
  5.13.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (hlasování)
  5.14.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (rozprava)
 10.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka * (rozprava)
 11.Městská dimenze politik EU – Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (rozprava)
 12.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 13.Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (rozprava)
 14.Výklady jednacího řádu
 15.Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) *** – Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) – Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) *** – Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) – Dohoda s Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (rozprava)
 16.Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (rozprava)
 17.Opatření navazující na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání (rozprava)
 18.Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách (krátké přednesení)
 19.Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU (krátké přednesení)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Rusko, zejména případy Estona Kohvera, Olega Sencova a Olexandra Kolčenka (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Rusku, zejména případech Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle a Arne Gericke za skupinu ECR o Rusku, zejména případech Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg a Peter Lundgren za skupinu EFDD o závažných pochybnostech týkajících se zadržování a soudního řízení vedeného Ruskou federací proti Estonu Kohverovi, Olegu Sencovovi a Alexandru Kolčenkovi (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE o Rusku, zejména případech Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o Rusku, zejména případech Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o Rusku, zejména případech Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche a Claudia Tapardel za skupinu S&D o Rusku, zejména případech Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić a Arne Gericke za skupinu ECR o Angole (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Angole (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi a Roberta Metsola za skupinu PPE o Angole (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek a Urmas Paet za skupinu ALDE o situaci v Angole (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Angole (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o Angole (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D o Angole (B8-0861/2015).

III.   Ázerbájdžán (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o stavu v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski a Arne Gericke za skupinu ECR o Ázerbájdžánu (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi a Roberta Metsola za skupinu PPE o Ázerbájdžánu (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Laura Agea za skupinu EFDD o stavu v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o situaci v Ázerbájdžánu (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o Ázerbájdžánu (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward a Flavio Zanonato za skupinu S&D o Ázerbájdžánu (B8-0865/2015).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely [2013/0433(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajky: Giulia Moi a Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer a Giulia Moi uvedly zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Jude Kirton-Darling (navrhovatelka výboru INTA), Pilar Ayuso za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Fredrick Federley a Gilles Lebreton, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik a Paolo De Castro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan a Tibor Szanyi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a James Carver.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi a Renate Sommer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 8.9.2015.


4. Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů [2013/0410(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Ivan Štefanec za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova a Nicola Danti.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Liisa Jaakonsaari.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 8.9.2015.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:45 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Úmluva MOP o nucené práci – sociální politika *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky [2014/0259(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


5.2. Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity [2015/2102(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Řádné používání celních a zemědělských předpisů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů [2013/0410(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Obchodování s produkty z tuleňů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2015)0284)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely [2013/0433(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajové: Giulia Moi a Renate Sommer (A8-0216/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2015)0285)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (hlasování)

Zpráva ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2013–2014) [2014/2254(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou PPE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ VÝBORU LIBE

přijat (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (hlasování)

Zpráva o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 [2015/2040(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Lidská práva a technologie ve třetích zemích (hlasování)

Zpráva o „lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích“ [2014/2232(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (hlasování)

Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků [2014/2234(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Rodinné podniky v Evropě (hlasování)

Zpráva o rodinných podnicích v Evropě [2014/2210(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0290)

Vystoupení

Sofia Sakorafa předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 29, který byl vzat v potaz.


5.11. Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (hlasování)

Zpráva o využití potenciálu výzkumu a inovací v modré ekonomice pro vytvoření pracovních příležitostí a růstu [2014/2240(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0214/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (hlasování)

Zpráva o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy [2015/2006(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“ [2014/2149(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (hlasování)

Zpráva o opatřeních navazujících na evropskou občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) [2014/2239(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinami PPE a ECR)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ VÝBORU ENVI

přijat (P8_TA-PROV(2015)0294)

Vystoupení

Lynn Boylan předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 92, který nebyl přijat, protože se proti němu vyslovilo více než 40 poslanců.


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Doporučení pro druhé čtení Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

zpráva Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

zpráva Giulia Moi a Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

zpráva Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

zpráva Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett za skupinu S&D, Stanislav Polčák

zpráva Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

zpráva Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

zpráva Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

zpráva João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

zpráva Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

zpráva Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

zpráva Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (rozprava)

Prohlášení Rady: Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (zpravodajové).

Vystoupil Pierre Gramegna.

Rozprava skončila.


10. Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller uvedla zprávu.

Vystoupil: Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Iliana Iotova za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Lorenzo Fontana za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli a Branislav Škripek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Ska Keller.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 9.9.2015.


11. Městská dimenze politik EU – Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (rozprava)

Zpráva o městské dimenzi politik EU [2014/2213(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Zpráva o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie [2014/2245(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch a Kerstin Westphal uvedli zprávy.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Costas Mavrides (navrhovatel výboru ECON), Danuta Jazłowiecka (navrhovatelka výboru EMPL), Evelyn Regner (navrhovatelka výboru EMPL), Neoklis Sylikiotis (navrhovatel výboru ITRE), Silvia Costa (navrhovatelka výboru CULT), Julie Girling (navrhovatelka výboru FEMM), Jan Olbrycht za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Andrew Lewer za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL a Monika Vana za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida a Georgi Pirinski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes a Janusz Zemke.

Vystoupili: Corina Crețu, Tamás Deutsch a Kerstin Westphal.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 9.9.2015 a bod 8.12 zápisu ze dne 9.9.2015.


12. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Opravy P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 10 zápisu ze dne 7.9.2015).

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.


13. Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (rozprava)

Zpráva o zprávě o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 [2014/2255(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Dominique Martin za skupinu ENF, Thomas Mann a Jutta Steinruck.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon a Konstantinos Papadakis.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Eduard Kukan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 9.9.2015.


14. Výklady jednacího řádu

Výklady čl. 130 odst. 3 a článku 191 jednacího řádu, které zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, byly oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 12 zápisu ze dne 7.9.2015).

Výklady jsou prohlášeny za přijaté, neboť je podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybnila žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (P8_TA-PROV(2015)0295 a P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) *** – Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) – Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) *** – Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) – Dohoda s Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0233/2015)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu [2015/2119(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0236/2015)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu [2015/2100(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen a Ricardo Serrão Santos uvedli zprávy.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes (navrhovatel výboru BUDG), Jean-Paul Denanot (navrhovatel výboru BUDG), Alain Cadec za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas a Werner Kuhn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Renata Briano a Jarosław Wałęsa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria a Igor Šoltes.

Vystoupili: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen a Ricardo Serrão Santos.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 9.9.2015, bod 8.3 zápisu ze dne 9.9.2015, bod 8.4 zápisu ze dne 9.9.2015, bod 8.5 zápisu ze dne 9.9.2015, bod 8.5 zápisu ze dne 9.9.2015 a bod 8.6 zápisu ze dne 9.9.2015.


16. Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (rozprava)

Zpráva o provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě [2015/2005(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Markus Pieper za skupinu PPE, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Claudia Tapardel za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach a Deirdre Clune.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch a Inés Ayala Sender.

Vystoupili: Violeta Bulc a Wim van de Camp.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 9.9.2015.


17. Opatření navazující na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000080/2015), kterou pokládají Antonio Tajani a Andreas Schwab za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE Komisi: Opatření navazující na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani a Evelyne Gebhardt rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


18. Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách (krátké přednesení)

Zpráva o profesní dráze žen ve vědě a na vysokých školách a skleněném stropu, na který narážejí [2014/2251(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke a Jordi Sebastià.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 9.9.2015.


19. Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU (krátké přednesení)

Zpráva o zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU [2014/2250(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek a Arne Gericke.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.16 zápisu ze dne 9.9.2015.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 565.914/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Právní upozornění